Prípravy pred svadbou

Priprava svadby, planovanie svadbyKedy začať plánovať vlastnú svadbu?
Veľa záujemcov o svadobné služby je sklamaných hneď v úvode telefonátu, či mailu, keď zistia, že na ich plánovaný termín svadby je hotel, reštaurácia, matrika, fara, fotograf… už dávno obsadený. Moja rada znie: „Čím skôr začnete rozmýšľať o termíne svadby, tým máte väčšiu šancu získať všetko vysnené! “ Aj na Slovensko totiž už dorazil svetový trend, plánovať vlastnú svadbu v pohode a kľude v časovom horizonte 12 mesiacov a viac. Pri dostatočnom časovom predstihu je veľká šanca, že vami vyhliadnutí dodávatelia na svadbu budú mať Váš termín ešte voľný. Všetko ostatné sa dá popritom vybaviť aj neskôr.

V takom čase viete bezproblémovo vyhľadať na internete všetky potrebné informácie ku svadby, vybrať si vhodných kandidátov pre svadobné služby, stretnúť sa s nimi a zaplatiť zálohu, premyslieť  dokonalý plán,.. skrátka nenechať nič na náhodu, šťastie, alebo na odporúčania a referencie od neznámych ľudí, pohybujúcich sa na svadobných webových stránkach, o ktorých skutočnej identite nemáte žiadne relevantné informácie, nepoznáte ich vkus, intelekt, záujmy, ani či to, čo píšu, myslia úprimne, bez záruky profesionality a serióznosti.

Svadobný fotograf – kedy ho osloviť?
Pokiaľ nebudete mať dohodnutý termín svadby, matriku/farský úrad, miesto pre svadobnú hostinu a zaisteného fotografa, bude vám zbytočnou zaplatená záloha v svadobnom salóne, vybraný svadobný účes, vizáž, kytica. Nebude toho, kto Vám to nasníma a ni kde sa to zrealizuje. Postupujte preto s plánmi s rozvahou, v overenom slede, najlepšie súčasne, či v istej súčinnosti.

Neváhajte, a hneď po jasnej predstave svadby a jej termínu, čím skôr kontaktujte svojho fotografa, a dohodnite  s ním osobné stretnutie a záväzná rezervácia. Počítajte aj so zložením zálohy, ktorá je v dnešnej dobe samozrejmosťou. Jej výška je pre každého dodávateľa individuálna.

Zároveň majte na pamäti aj štatistickú zákonitosť pre najžiadanejšie termíny konania svadieb, najfrekventovanejšie a najrýchlejšie obsadzované termíny v kalendárnom roku sú v poradí september, máj, jún, apríl a august.

Čo robiť, ak sa vám neušiel voľný termín fotenia?
V posledných rokoch fotím, v hlavnej svadobnej sezóne, exteriérové zábery svadobného páru už nielen počas sobôt, ale často aj mimo svadobného dňa – v hociktorý vybraný deň v týždni, pred alebo po termíne svadby.

Nebránim sa však ani iniciatíve neviest, s ktorými som dohodnutá na fotení v ich svadobný deň, aby sme zmenili sobotné fotenie, na pohodovejšie fotenie v ľubovoľný iný termín, aj vzhľadom na psychiku a obavu zo sobotného stresu ich partnera.

Argumenty proti váhavým
Ak spoločne  fotíme v iný ako svadobný deň, nehrozí Vám žiadne skoré sobotné vstávanie, žiadna nervozita z meškania na fotenie (ako napr. účes kaderníčke nevyšiel a prerábal sa, kyticu sme zabudli doma, dostali sme defekt cestou na fotenie, zdržala nás mama, nie je dorobená výzdoba sály, otec nevie nájsť svoju kravatu, brat nestihol ešte umyť a vyzdobiť auto, …).  To všetko sa nezmazateľne a málo pozitívne premietne aj do svadobných fotografií, Vašich emócií, výrazu tváre apod.

Taktiež nie ste pri takomto fotení v časovej tiesni. Fotíte sa na mieste, ktoré by z časového hľadiska v svadobný deň vôbec neprichádzalo do úvahy. Spoločne prejdeme viac lokalít z exteriéru/ov, spoločne sa i zabavíme a podvečer sa vraciame spokojní domov…  A v sobotu čaká na Vás len obrad, hostina a rodina!

Trvajte na výbere svojho fotografa a kameramana!
Ak ste si vybrali svadobného fotografa/kameraman na základe ukážok uverejnených na webových stránkach, alebo v svadobných agentúrach, či u svadobných sprostredkovateľov, uistite sa, že Vašu svadbu bude fotiť/filmovať práve on.

Môže sa Vám totiž stať, že svadobná agentúra pre zvýšenie predajnosti vlastných služieb naláka na ponuku od jedného kvalitného, viac záujemcov, ale plne uspokojiť môže len niekoho z nich. Tak sa na Vašej svadbe ocitne na záskok nimi vyslaný niekto lacný a nekvalitný. Svadbu Vám síce zmapuje, ale nebude to už želaný rukopis práce alebo kvalita, no Vy ste  im zaplatili cenu za pôvodne vybraného. Niečo podobné sa Vám môže stať i pri samotných dodávateľoch – vychytralcoch, ktorí si naberú viac objednávok, ako je pre nich únosné, a pri lukratívnejšej objednávke, pošlú za seba záskok. Jeho výsledok už nemusí byť rovnocenný s prezentovanou ponukou.

Pozor na niektoré foto a video štúdiá a svadobné agentúry!
Počas rokovania s dodávateľom svadby, si pred konečným výberom ešte preverte, či ukážky prác, ktoré Vám prezentujú na stretnutí, sú ich vlastnou tvorbou a neponúkajú Vám niečo, čo sami nevytvorili!

V posledných rokoch nás totiž bývalí klienti kontaktovali s informáciami, že ich známym boli na stretnutiach s dodávateľmi svadobných foto a video služieb prezentované svadobné fotografie svadobných párov, ktoré mali možnosť už vidieť na našich webových stránkach, alebo vo fotoalbumoch svojich známych a priateľov, pričom zhotoviteľom týchto fotografií som bola ja alebo môj manžel Peter. Tieto firmy ich pritom smelo ponúkali ako prierez vlastnej tvorby. Podobnú skúsenosť máme aj pri niektorých svadobných agentúrach, ktoré zabezpečovali na svadbe len catering, alebo dekorácie.

Ako sa k našim  fotografiám títo dodávatelia dostali? Od samotných neviest, najčastejšie doslova vymámením, pod zámienkou vloženia fotiek do svadobného klipu alebo DVD. Ale ako dobrú zámienku používajú i účel – umiestnenie svadobných fotiek na  webové stránky alebo do propagačných materiálov ich firiem. Budúcim klientom tak, cez naše fotografie, tieto firmy ponúkali, ale možno ešte i d nes ponúkajú ukážky práce, ktorú vydávajú za vlastnú. Vystavujú sa tak nielen stíhaniu za krádež autorských práv, ale aj za uvedenie v omyl a zavádzanie klientov.

Preto odporúčame, pokiaľ pochybujete o pravdivosti zdroja ukážkových fotografií, žiadajte aby Vám fotograf ukázal aj „meta dáta obsahujúce exif “ – údaje zo surového materiálu, ktoré Vám prezradia všetko o pôvode fotografie.  Ak ho firma odmieta poskytnúť, alebo ho nevlastní, je to veľmi podozrivé!

Na čo nezabudnúť pri rokovaní s fotografom?
Na stretnutí je dôležité ujasniť si akú výslednú sumu za celú zákazku zaplatíte, a čo bude jej obsahom. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám a nedorozumeniam pri jej preberaní.

Minimálne by ste mali mať  od fotografa podchytené písomne aspoň najpodstatnejšie a najdôležitejšie náležitosti. Tento doklad bude zároveň aj ochranou pre obe zúčastnené strany pri nepredvídaných komplikáciách. V súčasnej dobe je pre klientov vhodné, preveriť si vybraného fotografa i cez Živnostenský register SR/Obchodný register SR, a pri preberaní zákazky požadovať vystavenie daňového dokladu alebo pokladničného bloku z registračnej pokladne.
Ak Vám bude niečo z vyššie opísaného chýbať, malo by to byť pre Vás dostatočným výstražným signálom, že z tejto spolupráce môžu hroziť komplikácie.

Medzi dôležité informácie od fotografa patrí aj:
–    termín dodania svadobných fotografií,
–    predpokladaný počet svadobných fotografií,
–    informácia, či Vám budú odovzdané len tlačené fotografie, len dátové súbory na CD/DVD, alebo zákazka bude ich   vzájomnou kombináciou (ak totiž obdržíte len tlačené fotografie, každý ďalší kus si musíte priobjednávať, a to za finančnú úhradu u fotografa, a tým sa Vám náklady na svadbu dodatočne a neplánovane ešte navýšia!)
–    zabezpečenie  jeho ubytovania (rezerváciu a úhradu), ak sa svadba koná na vzdialenom mieste, alebo ak dĺžka jeho práce prekročila psychohygienický limit,

–    uistenie, že cenová kalkulácia je záväzná a konečná, pokiaľ sa nedohodnete inak,
–    vyčíslenie výšky predpokladaných finančných nákladov na dopravu,
–   nezarátanie cestovných nákladov so výslednej sumy, ak bude vo Vašej réžii zabezpečenie dovozu-odvozu.

.

.

Ako fotíme svadby?
https://www.svadobna-fotografka.sk/category/fotogaleria/galeria-svadieb/

.

—————————————————————————————————————————————————–

Ako vyberať a na čo nezabudnúť  pri výbere, posudzovaní a spoločnom rokovaní s kvalitným, kreatívnym fotografom a odborníkom? Rady nájdete tu.

Niečo z legislatívy
Autorské právo je na území Slovenskej republiky upravené zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého diela a vedeckého diela. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2004. Jeho zmenu priniesol  Zákon č. 84/2007 Z.z. Ten nadobudol účinnosť 1. marca 2007. Vďaka nim sa sprehľadnila celá oblasť autorského práva a zvýšila sa právna istota všetkých subjektov autorskoprávnych vzťahov.

Zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím umeleckého a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového a zvukovo-obrazového záznamu,… tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového a televízneho vysielateľa a zhotoviteľa databázy.

Citácie z vyššie spomenutého zákona, uverejnené aj na stránke Ústredného portálu verejnej správy, nájdete tu.

Ustanovenia z neho smerom k svadobnej fotografii:
§ 2 Pôsobnosť zákona, § 5 Vymedzenie niektorých pojmov, § 6 Autor, § 7 Dielo, § 9 Spojené diela, § 10 Spoločné dielo,§ 15 Vznik autorského práva na dielo, § 16 Obsah autorského práva, § 17 Osobnostné práva, § 18 Majetkové práva, § 20 Vzťah autorského práva k vecným právam, § 24 Vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela, § 40 Licenčná zmluva, § 56 Ochrana autorského práva, …

Ďalšie zaujímavé rady a informácie na otázky, ktoré sa týkajú svadby a všetkého čo s ňou súvisí, nájdete v kategórii s názvom „Bedeker pre nevestu“

Pri objednávke profesionálnych svadobných FOTO služieb našim klientom, vieme odporučiť osvedčených dodávateľov z oblasti kaderníckych, vizážistických, dekoratérskych a flóristických služieb, ako aj  prenajímateľov svadobných limuzín, automobilov, kočov, kontakty na svadobné koordinátorky, svadobné salóny,  DJ-ov, svadobné kapely, svadobných starejších,  a tiež ústretové a prvotriedne TOP hotely, reštaurácie, cateringové služby,… s ktorými máme osobné pozitívne skúsenosti.

————————————————————————————————————————————————–

 

Ak Vás moja práca zaujala, a máte chuť zažiť skvelý deň s profesionálnym fotografom, napíšte na mail blanka@golejova.sk

V článku boli použité fotografie nafotené mnou, ale i mojim manželom Petrom Golejom ( www.fotograf-svadba.sk ).Touto cestou mu ďakujem za ich poskytnutie.

Moja vďaka tiež patrí našim nevestám, bez ktorých pričinenia, by nevznikli spoločné nápady a neopakovateľné úžasné momentky, ktoré prispeli k dokonalej a výstižnej  ilustrácii mojich textov, venovaných práve vám, ktorí ich čítate a mnohým sú neoceniteľnou pomocou.

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.