Walks through Sydney

 Sydney NSW AUSTRALIA, v období rokov 2010 – 2012, očami Petra Goleja ml.