Referencie Médiá

 

Názvy článkov a textov, publikovaných v odborných a firemných časopisoch, knihách, na internetových portáloch a webových stránkach, na ktorých som sa podieľala, zostavila, napísala, či redakčne upravila, alebo v nich boli použité fotografie od Photo GOLEJ&GOLEJOVA.

 

 

UniCare Coworking Center

Nezisková organizácia UniCare nielen že spravuje zaujímavú vlastnú webovú stránku a blog, ale jeho hlavnou náplňou je aj pomáhať svojimi cennými radami iným podnikateľom a inšpirovať skúsenosťami svojich členov iné podnikateľky. Okrem toho poskytuje pre svojich členov celý rad služieb a raz mesačne bezplatné moderované diskusie na rôzne témy.

 

Platforma ŽENA V PODNIKANÍ

Po úspešne zavŕšenom medzinárodnom programe Regionfemme, prišla na jar 2013 BRK SOPK s nápadom inovovať predchádzajúcu platformu na „Žena v podnikaní“.  Jej hlavné organizátorky si za svoj cieľ vzali niekoľko pozoruhodných téz, ako: vytvoriť priestor pre -komunikáciu, networking, odborné diskusie žien, odbornú výmenu názorov a skúsenosti v profesionálnej oblasti, získavanie nových obchodných aj osobných kontaktov, priestor pre nápady, inšpirácie a motiváciu, a tiež priestor a možnosti pre komunikáciu s obdobnými platformami doma i v zahraničí.

 

Združenie žien v podnikaní

Združenie žien v podnikaní je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podporovať aktivity zamerané na rozvoj vidieckych sídiel a tvorbu zamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska s dôrazom na malé podnikanie žien a rodinné podnikanie.Popri iných aktivitách združenie, ktorých súčasťou je aj Projekt Regionfemme, vydáva i časopis „Úspešná podnikateľka“, ktorý je určený začínajúcim podnikateľkám, podnikateľkám i manažérkam.

 

Mesačník PREŠPORSKÝ PODNIKATEĽ

Je mesačníkom Bratislavskej regionálnej komory SOPK, cieľom ktorého je poskytovanie aktuálnych a zaujímavých informácií z oblasti podnikania v Bratislavskom samosprávnom kraji. Tiež aj sprostredkovanie nových obchodných príležitostí, informácií z legislatívy, infraštruktúry, kvalifikovanej pracovnej sily… Každé číslo je venované vybranej oblasti z hospodárskeho života našej spoločnosti a prinášame z tejto oblasti zaujímavé štatistiky, názory a ponuky. Aktuálne číslo 2/2013 sa venuje tlačovej konferencii na pôde BRK SOPK o záverečnej akcii projektu Regionfemme.

Viac foto z tejto udalosti nájdete>>.

 

Magazín ÚSPEŠNÁ PODNIKATEĽKA

Magazín „Úspešná podnikateľka“  vydáva Združenie žien v podnikaní v rámci projektu Regionfemme pre začínajúce podnikateľky a podnikateľky na Slovensku, resp. slovenské podnikateľky podnikajúce v Rakúsku. Cieľom magazínu je informovať o projekte, prinášať príklady dobrej praxe úspešných podnikateliek, radiť, informovať, motivovať. V tohoročnom magazíne číslo 14/2012 bol publikovaný i článok o mojich začiatkoch.

Viac sa dočítate v samotnom časopise a jeho rubrike „Ako som začala podnikať“.

 

Združenie REALWOMAN

Poslaním združenia ja transformovať svet prostredníctvom ženského princípu. Vízia RealWoman organizácie a jej aktivít je vytvoriť a implementovať tento model organizácie aj v ďalších krajinách zo zameraním na potreby žien v tej konkrétnej krajine, prepojiť  ich tak, aby si mohli navzájom pomáhať, podporovať ich aktivity, zdieľať skúsenosti a riešenia, spoločne budovať silnú medzinárodnú platformu, ktorá bude ženám pomáhať napĺňať ich potenciál, šíriť ich hodnoty a pozitívne prispievať nielen lokálne k svojej spoločnosti, ale aj globálne svetu.

Prvá konferencia, pod názvom RealWoman Forum 2012, pod názvom “PRÍNOS ŽENSKÉHO POTENCIÁLU” sa uskutočnila v máji v Bratislave. Viac info nájdete>>

 

WWW.4-CONSTRUCTION.COM

Portál o bývaní a architektúre. Stránka prináša užitočné informácie z oblasti stavebníctva a bývania. Hlavným zameraním je online knižnica s odbornými článkami, videom a publikáciami na stiahnutie.

Dipl. Ing. Arch. P. Černo, Cerno+Architekten Mníchov, Ing. M. Jesenko, SEMOS, J&T Real Estate, a.s.: Rekonštrukcia a dostavba Grand Hotela KEMPINSKI na Štrbskom plese, ES 8/07

Ing. Sabo, VHP, Ing. B. Golejová: Protipovodňová ochrany Bratislavy, ES, 9/2009

B. Golejová: Strešná konštrukcia pavilónu primátov v ZOO Bratislava, ES, 7-8/2009

B. Golejová: Moderný pavilón pre primáty v ZOO Mlynská dolina, Bratislava, ES 2008

B. Golejová: Budúce dominanty Bratislavy, ES 3/2008

B. Golejová, Ing. Martin Ceľuch, PhD., SON: Ochrana netopierov pri zatepľovaní bytových domov, ES 1-2/2010

Prof. Ing. J. Bilčík,PhD, Ing. K. Halászová, STU BA: Zosilňovanie železobetónových stĺpov, ES 1-2/2009

Prof. Ing. J. Bilčík, PhD., STU BA: Nové materiály a technológie na sanáciu betónových konštrukcií, ES 7-8/2009

Ing. R. Šmehýľ: Rekonštrukcie plochých striech z asfaltových pásov, ES 2008

Prof. Ing. Z. Sternová, PhD., VVÚS: Obnova budov na bývanie podľa platných predpisov, ES 2008

Ing. M. Sokáč, PhD., STU BA: Povrchová voda v mestách,  ES 9/2009

Ing. arch. E. Vojteková, PhD., FA STU BA: Súčasné dvojité transparentné fasády, ES

Ing. Burian, CZ: Zelené fasády budov, ES 2009

Ing. Martin Mikulaj, Strešné substráty: Strešná zeleň v meste,  ES 2009

B. Golejová: Moderna fasáda budovy Špeciálneho školského centra v Mníchove, ES 4/2008

Prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc. TU Zvolen: Obnoviteľné nosiče energie, ES 2009

Doc. Ing. V. Somorová, PhD., STU BA: Energeticky efektívne budovy a facility management, ES

B. Golejová: Koncernová centrála STRABAG, 1. etapa, ES 10/2008

Ing. Tomáš Fábor, Magistrát  Bratislava: Doprava v Bratislave: Súčasné problémy a vízie riešenia, ES 2009

Prof. Ing. Peter Patúš, PhD., EF UMB Banská Bystrica: Projektová výstavba zariadení cestovného ruchu, ES 2009

Ing. arch. M. Míka (CZ) a Ing. arch. M. Marynčák: Premena vojenského brownfieldu Nový Klimentov, ES

Ing. arch. Vladimír Husák, CSc.: Obnova priemyselných pamiatok, ES 12/2008

Prístavba hotela Tatra v Bratislave, ES 2008

Hotel Mercure Bratislava, ES 9/2010

Polyfunkčný objekt AIR CRAFT, ES 8/2007

Ing. P. Hajaš a Mgr. J. Murínová, SARIO, Doc. RNDr. K. Kyseľová PhD., TU Košice: Hnedé parky nie sú vždy ekologickou záťažou, ES 2008

Ing. P Hajaš a Ing. L. Káčer, SARIO, Doc. RNDr. K. Kyseľová, PhD., TU Košice: Brownfield na Slovensku, ES 2007

Prof. Ing. J. Gašparík, PhD., STU BA: Systém manažérstva kvality – požiadavky novej normy, ES  6/2008

Ing. G. Kalinová, PhD., STU BA: Rozvoj ľudských zdrojov v stavebných firmách, ES 6/2009

Ing. J. Majerský PhD., ZSPS: Slovenské stavebníctvo roku 2008 z pohľadu ZSPS, ES 2009

Dr. Ing. M. Oleríny, MP Consulting (CZ): Výberové konania v stavebnej praxi , ES 6/2009

I. Chmelová, M.Sc., Asociácia PPP: Verejno-súkromné partnerstvá majú zelenú, ES 9/2008

Ing. G. Kalinová, PhD., STU B: Požiadavky na kvalifikáciu stavebných inžinierov, ES 6/2008

Dr. Ing. M. Oleríny, MP CONSULTING (CZ): Riadenie projektov – nevyhnutnosť alebo módna záležitosť, ES 7-8/2008

Ing. M. Šumichrast: Základné charakteristiky slovenského stavebníctva v roku 2007, ES 7-8/ 2008

Doc. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., FZKI SPU v Nitre: Revitalizácia zelene sídlisk, ES  2009

 

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV spol. s r. o. 

Hlavným poslaním vydavateľstva je šírenie odborných informácií z oblasti stavebníctva a architektúry pre odbornú aj širokú verejnosť, a to ako cez  odborný recenzovaný časopis EUROSTAV, časopis ARCH o architektúre a inej kultúre, tak aj cez odborné knižné publikácie (www.eurostav.sk).

 

1. ročník medzinárodnej konferencie,  26. máj 2011, Austria Trend Hotel Bratislava

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

2. ročník medzinárodnej konferencie, 25. apríl 2012, hotel Crown Plaza, Bratislava

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe / 2012

 

Časopis EUROSTAV

Číslo 5/2012, Hlavná téma: UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Cena časopisu EUROSTAV, VISIO 2020

Panelová diskusia, Eurostav conference

 

Číslo 1-2/2010, Hlavná téma: VÝSTAVBA A OBNOVA BÝVANIA

Financovanie obnovy a zatepľovania z prostriedkov ŠFRB

Ochrana netopierov pri zatepľovaní bytových domov

Tepelná izolácia v konštrukčnom detaile spodnej stavby

Dynamické modelovanie debnenia vo výstavbe

Vplyv zmeny minimálnej mzdy na hodinovú sadzbu v roku 2010

 

Číslo 3/2010, Hlavná téma: INTELIGENTNÉ BUDOVY

Inteligentné budovy z pohľadu teórie a praxe

Trendy v oblasti inteligentných budov

Zber dát a monitoring fungovania inteligentných budov

Inteligentné administratívne budovy a facility management

Transformácia konvenčných budov na inteligentné

Burj Khalifa a najvyššie stavby sveta

Zisťovania úrovne kompetentnosti stavebných firiem

 

Číslo 4/2010, Hlavná téma: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A STAVEBNÉ PRÁCE

Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu

Bratislavskému letisku pribudne nový terminál

Analýza nákladov stavieb financovaných z verejných investícií

 

Číslo 5/2010, Hlavná téma: FASÁDY BUDOV

Nízkoemisné dvojsklá a trojsklá

Kultúra farebnosti alebo kam sme sa to dostali s farebnosťou mestského prostredia?

Zatepľovanie na Slovensku

Základ kvality a prínosov zatepľovania je v plnení predpisov

Tvorba stavebného rozpočtu vo väzbe na 3D modely

 

Číslo Magazín (PRÍLOHA K ES 5/2010), Hlavná téma: INOVÁCIE NA STAVEBNOM TRHU

 

Číslo 9/2010, Hlavná téma: ENERGETICKY EFEKTÍVNE BUDOVY
Predstavenie hotela Mercure, Bratislava

 

Číslo 10/2010, Hlavná téma: STAVBA ROKA 2010

Polyfunkčný komplex RAČANY BIANCO, Bratislava

 

Číslo 1-2/2009, Hlavná téma: TRENDY V TVORBE OBYTNÝCH ZÓN A MESTSKÁ ZELEŇ

Revitalizácia zelene sídlisk

Zosilňovanie železobetónových stĺpov

Energetická certifikácia budov

Praktické skúsenosti s energetickou certifikáciou budov

Návrh a nasadenie debniacich systémov

Cena práce stavebného robotníka

Schôdza eurocode national correspondent group

 

Číslo 3/2009, Hlavná téma: ENERGETICKY EFEKTÍVNE BUDOVY

Obnoviteľné nosiče energie

Energeticky efektívne budovy a facility management

Dopady svetovej finančnej krízy na slovenské stavebníctvo

Nová budova SPP v Bratislave

Objekt Domino a Design hotel 21

Inteligentné budovy z pohľadu stavebného ekonóma

Eurocodes v Európe a International Codes v USA

 

Číslo 4/2009, Hlavná téma: STRECHY

Od klasickej k netradičnej strešnej konštrukcii

Strešná zeleň v meste

Rekonštrukcie plochých striech z asfaltovaných pásov

Polyfunkčný dom v Bratislave – Petržalke

PPP projekty z pohľadu ekonomiky

Eurokódy a trvalá udržateľnosť v stavebníctve

 

Číslo Magazín (PRÍLOHA k ES 5/2009), Hlavná téma: INOVÁCIE NA STAVEBNOM TRHU

 

Číslo 5/2009, Hlavná téma: FASÁDY

Súčasné dvojité transparentné fasády

Zelené fasády budov

Architektonický betón

Inovácie betónu z pohľadu aplikácie na fasády

Viac ako 70 miliónov EUR do obnovy a zatepľovania

Zatepľovanie – najčastejšie nedostatky pri zhotovovaní

Efektívne rozhodovanie o poddodávkach stavebnej produkcie

 

Číslo 6/2009, Hlavná téma: STAVEBNÍCTVO 2008

Slovenské stavebníctvo pred zmenami

Čo čaká realitný trh v roku 2009?

Rozvoj ľudských zdrojov v stavebných firmách

Úspešnosť slovenských stavebných podnikov za rok 2008

Quo vadis „učňovské“ školstvo?

Výberové konania v stavebnej zahraničnej praxi

Systém manažérstva kvality v stavebnej organizácii – požiadavky novej normy STN EN ISO 9001:2009

 

Číslo 7-8/2009, Hlavná téma: KOV, DREVO, BETÓN

Strešná konštrukcia Pavilónu primátov v ZOO Bratislava

Nové materiály a technológie na sanáciu betónových konštrukcií

Sklobetón v súčasnej architektúre

Výstavný areál Neue Messe Stuttgart

Náklady a ceny na presun stavebných hmôt

Tvorba STN EN 15 221 Facility management

 

Číslo 9/2009, Hlavná téma: DOPRAVNÉ A ŠPECIÁLNE STAVBY

Rekonštrukcie mostov na koridorových trasách CHŽ SR

Pražský okruh úsek č. 514 Lahovice – Slivenec

Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v mestách

Odber vody a vodná nádrž v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline

Rekonštrukcia električkového tunela pod hradom

Protipovodňová ochrana Bratislavy

Mosty v Čchung – Čching, Čína

Znižovanie nákladov v čase krízy

 

Číslo 10/2009, Hlavná téma: SÚŤAŽ STAVBA ROKA 2009

Rozhovor s Ing. Máriou Brichtovou

STAVBA ROKA 2008 z pohľadu predsedu odbornej poroty

STAVBA ROKA 2008 z pohľadu medzinárodnej odbornej poroty

Anketa k súťaži STAVBA ROKA 2008

Prehľad stavieb prihlásených do súťaže

 

Číslo 11/2009, Hlavná téma: PRIEMYSELNÉ, ADMINISTRATÍVNE, OBCHODNÉ BUDOVY

Polyfunkčné komplexy EUROVEA A RIVER PARK

Energetická hospodárnosť priemyselných budov

Projekty pre brownfieldy a ich mapovanie

Význam analýzy nákladov stavebnej firmy v čase krízy

 

Číslo 12/2009, Hlavná téma: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA BUDOV, OCHRANA PAMIATOK

Identita historických sídiel, jej stav a ochrana

Obnova barokových komínov kaštieľa v Malackách

Schlosshof revitalizácia v duchu baroka

Oceňovanie stavebných prác pri obnove a rekonštrukcii historických stavieb

Koncernová centrála STRABAG – 1. etapa

Čo čaká realitný trh v roku 2009?

 

Číslo 1-2/2008, Hlavná téma: OBNOVA A VÝSTAVBA BYTOVÉHO FONDU

Problematika obnovy bytového fondu

Obnova budov na bývanie podľa platných predpisov

Špecifiká aplikácie tepelnoizolačných dosiek z minerálnej vlny

Efektívnosť investičných nákladov pri zabezpečovaní zníženia spotreby tepla bytových domov

Pravidelná kontrola kotlov ako súčasť hodnotenia energetickej hospodárnosti

Rekonštrukcia bytu z pohľadu nákladov

Práce na eurokódoch v období rokov 2008 až 2010

 

Číslo 3/2008, Hlavná téma: VYSOKÉ BUDOVY

Bratislava a vysoké budovy

Vysoké budovy z hľadiska rozvoja Bratislavy

Súčasné dominanty Bratislavy

Budúce dominanty Bratislavy

Riadiace systémy a technológie vo vysokých budovách

Eurokódy – Vedecké podklady a ich využitie

Inteligentné stavebné konštrukčné prvky z pohľadu ekonomiky

 

Číslo 4/2008, Hlavná téma: FASÁDY BUDOV

Editorial: Transparentné fasády verzus ľudské tváre

Obvodové steny z hľadiska energetickej hospodárnosti budov

Ako som presne stanovil rozsah zatepľovania na Slovensku v roku 2007 odborným odhadom

Quo vadis transparentné fasády budov

Nová budova centrály Slovenskej sporiteľne v Bratislave

Moderná fasáda pre špeciálne školské centrum v Mníchove

Triediace sústavy v stavebníctve

Ďalšie informácie z podujatia CEN, Brusel 2008

Zlaté plakety a čestné uznania CONECO 2008

 

Číslo 5/2008, Hlavná téma: STRECHY

Strechy pasívnych domov

Zelené strechy

Progresívne riešenie striech

Rekonštrukcia strechy evanjelického kostola v Spišskej Novej Vsi

Spodná stavba z hľadiska tepelnej ochrany budov

Bytový dom, Cesta na Kamzík, Bratislava

Význam logistiky pre ekonomiku výstavby

Zrušenie STN 731201/86 k 1. januáru 2009

 

Číslo 6/2008, Hlavná téma: STAVEBNÍCTVO 2007

Základné charakteristiky slovenského stavebníctvo v roku 2007

Stav a trendy slovenského stavebníctva

Slovenské stavebníctvo v kontexte európskeho stavebníctva

Čo rozhoduje o úspešnosti firiem na slovenskom stavebnom trhu

Úspešnosť slovenských stavebných podnikov za rok 2007

BOZP z pohľadu OZ STAVBA SR

Riadenie projektov, nevyhnutnosť alebo módna záležitosť?

Požiadavky na kvalifikáciu stavebných inžinierov

Rozhovor s Bc. Ivetou Kucovou o bezpečnosti práce na stavbách

Zavedenia eura na Slovensku a jeho dopad pre stavebníctvo

 

Číslo 7-8/2008, Hlavná téma: SÚŤAŽ STAVBA ROKA 2008

Rozhovor s Ing. Máriou Brichtovou

STAVBA ROKA 2008 z pohľadu predsedu odbornej poroty

STAVBA ROKA 2008 z pohľadu medzinárodnej odbornej poroty

Anketa k súťaži STAVBA ROKA 2008

Prehľad stavieb v súťaži stavba roka 2008

 

Číslo 9/2008, Hlavná téma: BUDOVY PRE CESTOVNÝ RUCH, ODDYCH, ŠPORT, REKREÁCIU

Koncepcia cestovného ruchu na Slovensku

Projektovanie a výstavba zariadení cestovného ruchu

Golfové ihriská na Slovensku

Moderný pavilón pre primáty v ZOO Bratislava

Kamenné dlažby a škárovacie malty

Výsledky stavebníctva SR za 1. polrok 2008

Vplyv zavedenia eura na ekonomiku výstavby

 

Číslo10/2008, Hlavná téma: PRIEMYSELNÉ, ADMINISTRATÍVNE A OBCHODNÉ BUDOVY

Hnedé parky nie sú vždy ekologickou záťažou

Posúdenie environmentálnych rizík developerskeho projektu

Navrhovanie priemyselných betónových podláh

Premena vojenského brownfieldu Nový Klimentov

Náklady na kvalitu stavebnej produkcie

Zrušenie normy STN 731201/86, Navrhovanie betónových konštrukcií

 

Číslo 11/2008, Hlavná téma: DOPRAVNÉ SYSTÉMY A ŠPECIÁLNE TYPY STAVBY

Urbanistické a architektonické súvislosti dopravy v Bratislave

Projekt TEN-T

Doprava v Bratislave – súčasné problémy a vízie riešenia

Verejno-súkromné partnerstvá majú zelenú

PPP projekty na Slovensku

Kompostárne a životné prostredie

Výstavba stokových sietí na Slovensku

Most cez Jang-c`-ťiang v Čchung-Čching, Čína

Manažment znalostí v stavebných firmách

Súčasný stav eurokódov na európskej úrovni

 

Číslo 12/2008, Hlavná téma: OBNOVA PAMIATOK

Obnova priemyselných pamiatok

Ruina doklad pominuteľnosti alebo šanca pre fantáziu?

Technológia sanácie murív a medzinárodné metodické odporúčania

Prístavba hotela Tatra v Bratislave

Ôsmy mlyn na Vydrici – Klepáč

Stanovenie ceny stavby na Slovensku

Nové metodické usmernenia pre používanie eurokódov na Slovensku v prechodnom období do marca 2010

Implementovanie eurokódov v členských krajinách CEN

 

Číslo 4/2007, Hlavná téma: INŽINIERSKE A VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

 

Číslo 5/2007, Hlavná téma: SÚŤAŽ STAVBA ROKA 2007

Prezentácia do súťaže prihlásených stavieb, priestor pre architektov, projektantov, investorov, dodávateľov a subdodávateľov


Číslo 6/2007, Hlavná téma: PROGRESÍVNE MATERIÁLY PRE VÝSTAVBU

Moderné kompozitové materiály, definície a dešifrovanie skratiek

Kontaktné zatepľovacie systémy, príležitosť pre architektúru

Nanočastice a stavebná chémia

Nová Strabag koncernová centrála Slovensko

Úspešnosť slovenských stavebných podnikov, výsledky za rok 2006

Energetická certifikácia budov a osvetlenie

Európska norma STN EN Facility management 15221: Termíny a definície

 

Číslo 7/2007, Hlavná téma: OBNOVA BUDOV

Vhodné technológie pre malty na konzerváciu pamiatkových murív

Rekonštrukcia a dostavba Grand hotela Kempinski na Štrbskom Plese

Zásobovanie slovenského stavebného trhu stavebnými materiálmi

O energetickej certifikácii budov z hľadiska teplej úžitkovej vody

Špecifiká oceňovania stavebných prác pri obnove a rekonštrukciách budov

Európska norma STN EN 15221-2 Návod na prípravu dohôd o facility managemente

 

Číslo 8/2007, Hlavná téma: PRIEMYSELNÉ PARKY, ADMINISTRATÍVNE A OBCHODNÉ CENTRÁ

Brownfields na Slovensku

Polyfunkčný objekt AIRCRAFT

Organizačné štruktúry v stavebných firmách a ich vplyv na ekonomiku výstavby

Stav Eurokódov po ich kompletnom publikovaní v CEN, stav zavádzania EN Eurokódov na Slovensku k decembru 2007

Moderná fasáda pre špeciálne školské centrum v Mníchove

 

VYDAVATEĽSTVO JAGA s. r. o.

Vydáva knižné publikácie, časopisy aj internetové magazíny s tematikou stavebníctva, architektúry, bývania a stavebného biznisu (časopisy pre odbornú verejnosť, odborné knihy, populárno-náučné časopisy, populárno-náučné knihy, populárno-náučné publikácie), www.jaga.sk.

 

Časopis UROB SI SÁM

B. Golejová: Čo s nefunkčným žľabom na streche

B. Golejová: Plech a jeho využitie v stavebníctve

B. Golejová: Kam s náradím, nástrojmi a sezónnymi vecami

B. Golejová: Plesne v domácnostiach

B. Golejová: Strešné okná a vikiere

B. Golejová: Oprava poškodených spevnených plôch

B. Golejová: Ako si zútulniť balkón alebo terasu

B. Golejová: Všetko o balkónoch a terasách

B. Golejová: Malé záhradné stavby

B. Golejová: Nátery a ich použitie v stavebníctve

B. Golejová: Čo s trávnikom pri dome

 

Časopis MÔJ DOM

B. Golejová: O balkónoch a terasách

B. Golejová: Poruchy balkónov, lodžií a terás

B. Golejová: Povrchové materiály

 

Oficiálne stránky mesta Bratislavy (www.bratislava.sk)

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA BRATISLAVY

(30.09.2009; Eurostav; č. 9, s. 46-49; GOLEJOVÁ Blanka)

REKONŠTRUKCIA ELEKTRIČKOVÉHO TUNELA POD HRADOM

(30.09.2009; Eurostav; č. 9, s. 42-44; -)

 

MAGISTRÁT HL. MESTA BRATISLAVY

Ing. Tomáš Fábor – splnomocnenec primátora pre dopravné systémy, Magistrát hl. mesta Bratislava: Doprava v Bratislave – súčasné problémy a vízie riešenia, VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

 

WWW.STAVEBNE-FORUM.SK

Brownfields – časovaná bomba alebo investičná príležitosť?

Voľnočasové objekty – Golfové ihriská

Energetická hospodárnosť budov a nízkoenergetické domy

 

METROSTAV a.s. (www.metrostav.sk)

Dopady svetovej finančnej krízy na stavebníctvo ES 3/09

 

SEMOS (www.semos.sk)

Rekonštrukcia grand Hotela Kempinski, ES 7/2007

 

ACOCIÁCIA PPP projektov (www.asociaciappp.sk)

I. Chmelová, M.Sc., Asociácia PPP: Verejno-súkromné partnerstvá majú zelenú, ES 11/2008 (uverejnené 10. 12. 2008)

 

TZB-INFO (www.tzb-info.cz)

REHAU oslávilo výročie na Slovensku – 10 rokov úspešného pôsobenia

 

TSÚS, n. o. (www.tsus.sk)

Energetická certifikácia budov – Diskusné fórum ES 1-2/2009

Energetická certifikácia budov, ES 1-2/09

 

WWW.OBUDUCNOSTI.SK

Projektovanie a výstavba zariadení cestovného ruchu

Verejno-súkromné partnerstvá majú zelenú

 

GOLFER s. r. o. (www.golfer.eu)

Ing. arch. Miroslav Míka (CZ) a Ing. arch. Miroslav Marynčák, Ing. B. Golejová: Premena vojenského brownfieldu Nový Klimentov, Časopis EUROSTAV

 

www.ki3g.sk

Moderna fasáda budova Špeciálnej školského centra v Mníchove, ES 4/08

 

www.narks.sk

Čo čaká realitný trh v r 2009, ES 6/09

 

www.atpjournal.sk

Ing. Katarína Azariová, Doc. Ing. Peter Horbaj, CSc., TU Košice: Energetická kríza verzus štátna podpora pre využitie obnoviteľných zdrojov energie (AT&P journal 9/2009)

 

Časopis Obecný spravodajca Nová Lesná 12/2009

Cena ARCH za architektúru katolíckeho kostola

 

Časopis Tatranský dvojtýždenník, č. 25-26/XX (vyšlo: 18. 12. 2009)

Nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča sídli pod Tatrami, str. 24-25

 

Firemný časopis FENESTRA Sk ŽURNÁL

Nulté číslo/2009 nepredajné. Produkty – novinky – Foto zrealizovaných stavieb

 

WWW.UZEMNEPLANY.SK

Portál o urbanizme, územnom plánovaní a tvorbe krajiny na Slovensku. Mapy a sprievodná dokumentácia územných plánov.

Premena vojenského brownfieldu Nový Klimentov

Projektovanie a výstavba zariadení cestovného ruchu

Verejno-súkromné partnerstvá majú zelenú 

Revitalizácia sídlisk

Strešná zeleň v mestách

Zelené fasády budov

Obnova pamiatok =?

Koncepcia cestovného ruchu

Protipovodňová ochrana BA

Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v mestách

Všetky nové budovy majú byť energeticky samostatné od roku 2019

Súčasné dvojité transparentné fasády

Projekty pre brownfield a ich mapovanie

Nový komplex Eurovea

Nový komplex RiverPark

Inovácie betónu z pohľadu aplikácie na fasády

Od klasickej k netradičnej strešnej konštrukcii

 

Fotografie v knižných publikáciách

Doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a kol.: Transportbetón

Ing. Michal Ingeli: Ochrana pred bleskom a prepätím

Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a kol.: Bytové domy na Slovensku

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.: Slovenská architektúra, 150 tvorivých osobností súčasnej architektúry

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.: Rozhovory o architektúre

Kolektív autorov: Kontrola kvality na stavbách 1.diel

Doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.: Kontrola kvality na stavbách 2.diel

Mgr. Maroš Semančík: Grand Hotel : príbeh legendy : (Grand Hotel Kempinski High Tatras)

 

UROBSISAM.Topky.sk

30.04.2010 Čo s nefunkčným žľabom na streche I.

03.05.2010 Nátery a ich použitie v stavebníctve I.

03.05.2010 Aj balkón si zaslúži našu pozornosť

10.11.2010 Postrach stavieb

24.11.2010 Opravy trhlín na rodinných domoch

WWW.PAM.SK

Plesne v domácnosti a čo s nimi

WWW.MOJDOM.ZOZNAM.SK

28.05.2007  O balkónoch a terasách

31.05.2007 Poruchy balkónov, lodžií a terás

11.05.2010 Poruchy balkónov, lodžií a terás

WWW.TATRACITY.SK

Budúce dominanty Bratislavy

ZAMERANÉ NA SVADBY, MÓDU, KRÁSU, BULVÁR, A INÉ

WWW.TOPKY.SK

Honosná svadba najkrajšej ženy sveta

Honosná svadba najkrajšej ženy sveta: Iba topánky stáli Kacinovú 1600 eur!

 Vimeo VIDEOKLIP Z FOTOGRAFOVANIA SVADBY

 

WWW.NEVESTA.SK

Natália Bizoňová Kacinová: Queen of the World a naša nová blogerka

 

WWW.Pluska.sk

Svadby 2008 

 

WWW.CAS.SK

Haberova dcéra Zuzana: Utajená svadba 

WWW.VOYO.sk

TV Markíza, Rexlex, 15.5.08 – Pavol Habera vydával dcéru

VIMEO VIDEO

 

WWW.HCSLOVAN.SK

Michal Sersen hokejista 30.6.2009 V chomúte aj Michal Sersen!

Michal Sersen sa v sobotu zenil 29.6.09

Po svadbe do raja 30 6 09

 

Nový čas, Plus7dní, Markíza, Topky.sk

Svadba Patrície P. a R. Vitteka: Kytica z tulipánov, obrúčky s diamantom a Nevesta vo štvrtom mesiaci

 

WWW.WEDDINGDAY.SK

Wedding Day č. 1, 2 a 3/2008  

Wedding Day č. 4/2008 Článok: „Svadobné topánky pre nevestu“

 

WWW.DIVA.SK

Mgr. Daniela Vrábliková: Nevesty, viete, ktoré ročné obdobie vás vystihuje? (Diva, 22.10.2011)

 

WWW.SVADBAONLINE.SK

PR článok: O svadobnom fotografovaní

PR článok: Fotografia uchová spomienku na Váš svadobný deň

 

WWW.SVADBACASOPIS.SK

 ČASOPIS SVADBA  jeseň/zima 2009  – Článok: Popolnočné prekvapenie

 

———————————-

Ak Vás moja práca zaujala, napíšte na mail blanka@golejova.sk