Všeobecné obchodné podmienky

 

Blanka Golejová

IČO: 41163885
DIČ: 1046661770

Podnikateľský subjekt je zapísaný v ŽR OÚ Bratislava

 Žo–2004/09996/2/Z31 číslo živ. registra: 112-37709

Sídlo firmy: Mesačná 15, 82102 Bratislava

Nie som platca DPH

.

.

 1. OBJEDNÁVKA FOTO SLUŽIEB

Objednávka fotoslužieb môže byť uskutočnená osobne/telefonicky/mailom/poštou. Má obsahovať: meno, priezvisko, mobilné číslo, mailovú adresu, popis služby, čas dodania služby. Fotograf si vyhradzuje právo neprijať objednávku, alebo jej časť v prípade, ak objednávateľ do 24hodín nedoplní chýbajúce údaje.

Objednávateľ zaslaním objednávky aicky potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito VOP a vyjadruje k nim súhlas.

Podľa Občianskeho zákonníka uzatvorenie Zmluvy o dielo nie je povinnou záležitosťou. Pre právne účely je postačujúca aj ústna dohoda (ja radšej odporúčam, a spisujem dohodnuté detaily do e-mailu. Obe zmluvné strany tak majú k dispozícii všetky náležitosti, o ktorých sa ústne/telefonicky dohodli, ako napr.: rozsah fotenia, časovú dĺžku, cenu za služby, platobné podmienky… Taktiež všetky potrebné informácie sú zhrnuté aj v týchto VOP).

Fotograf: Blanka Golejová a/alebo Peter Golej (podľa dohody s objednávateľom alebo obojstrannej vyťaženosti)

Aranžmány scén, výber materiálu, rekvizít,…: Blanka Golejová

Spracovanie foto materiálu a grafická úprava: overený grafik

2. ZÁVÄZNÁ REZERVÁCIA TERMÍNU

Záväzná rezervácia je podmienená rezervačným poplatkom na bankový účet, vo výške poplatku: A) 20€ pre súkromné fotenia (ateliérové/exteriérové fotenie),  B) cena dohodou pre netypické/komerčné fotenia (štandardný rezervačný poplatok + suma zohľadňujúca požiadavky tretej strany: krátkodobý prenájom pozemku, apartmánu, múzea, cenu objednaných živých kvetov, torty…), C) 50-100€ pre svadobné fotenie (podľa objemu sumárne dohodnutej práce).

Objednávateľ  uhradí poplatok neodkladne – hneď po zaslaní údajov k platbe. Po jeho zaplatení dostane  mail potvrdzujúci záväznosť rezervácie vybraného termínu od dodávateľa. Ak platba nenabehne na účet dodávateľa do 3 dní (ak sa zmluvné strany nedohodli inak), objednaný termín bude posunutý ďalšiemu záujemcovi, a predchádzajúca komunikácia sa tak považuje za bezpredmetnú.

3. PONUKA SLUŽIEB

Do ponuky v ateliéri/prenajatom interiéri/exteriéri/u klienta  je zaradené: A) detské, rodinné, narodeninové (portréty v ateliéri alebo reportáž z oslavy), tehotenské, novorodenecké, portrétne (formálne/neformálne portréty, imidž, business, boudoir, glamour,…), B) svadobné, C) produktové, D) rôzne akcie pre súkromné osoby, firmy a spoločnosti, E) dodávateľským spôsobom tlač: fotografií, pohľadníc, kalendárov, fotoobrazov, fotokníh, F) cez tretie osoby objednávka na: prenájom priestoru, prenájom rekvizít a doplnkov, G) nákup rekvizít, kvetov, sladkostí a ďalších tovarov, podľa dohody.

4. CENA SLUŽIEB A PRODUKTOV

Pre ateliérové fotenie – možnosť vybrať z ponuky 3fotobalíčkov v interiéri (M 10foto, L 15foto, XL 20foto), ak sa nedohodnú obe strany inak. Každému balíčku prislúcha: cena, počet spracovaných fotografií v digitálnej podobe, predplatený časový limit, a tiež stanovené kritériá.

Pri ateliérovom fotení produktov alebo služieb (napr. pre e-shopy, butiky,…) nie je možné mať cenník unifikovaným, nakoľko je potrebné zohľadniť náročnosť prípravy i samotného fotenia, časové hľadisko a ďalšie špecifiká vyplývajúce z jedinečnosti objednávky. Cenu stanovujeme až po získaní relevantných informácií a vstupov od objednávateľa.

Pre exteriérové fotenieminimálna objednávka 20 upravených fotografií, na výber z 3balíčkov (M 20foto, L 25foto, XL 30foto) v digitálnej podobe, v časovej dĺžke do 1hodiny, cena podľa aktuálneho cenníka.

Cena služieb FOTENIE v ATELIÉRI POČAS PRACOVNÉHO TÝŽDŇA, pre základný balík „M“ (s 10-timi odobratými fotografiami) od: A) fotenie – deti, rodina, tehuľky, rande fotky v ateliéri,… 89€, B) ateliérové novorodenecké 149€, C) boudoir, glamour 149€, D) portrét 39€, E) domáci miláčik 69€, F) tematické ateliérové fotenia a narodeninové fotenia od 99€, G) svadobná portrétna fotografia (30spracovaných foto) od 299€, H) darčekový poukaz (podľa aktuálneho cenníka pre fotenie v interiéri).

Príplatky k vybraným balíčkom: A) každá fotografia vybraná nad limit objednaného balíka (so štandardnou retušou): 5€/ks deti, rodina, 7-12€/ks novorodenci, fotenie DVOJIČIEK vo veku 0-4roky cena, pre náročnosť práce a komunikácie s deťmi, je balíček cenovo o 50% vyšším, ako stanovená cena balíčka pre 1dieťa, alebo aj fotenie detí rôzneho veku (od 4rokov je pre nich už cenník identický so štandardným cenníkom), 10€/ks svadobný portrét, boudoir, glamour, pri požiadavke nadštandardnej retuše  – cena za každú foto dohodou, B) fotenie počas víkendov/dní pracovného pokoja a sviatkov/ vo večerných a nočných hodinách/v sťažených podmienkach môže byť spoplatnené príplatkom vo výške 25% z ceny fotenia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak (netýka sa svadobného a tematického fotenia vypísaného fotografom počas celého roka), C) za fotenie v domácom prostredí sa cena navyšuje o 70€ k cene objednaného balíka služieb + cestovné náklady,  D) pri fotení mimo hlavného mesta je k celkovej cene prirátaná aj cena dopravy vo výške 0,50€/km obojsmerne, E) pri vzdialenostiach viac ako 150km od bydliska fotografa, môže požadovať preplatiť ubytovanie, F) cena odovzdania foto zákazky: stiahnuté zo servera fotografa 0€, za USB kľúč 10€, doručenie doporučene poštou od 3€, kuriérskou službou podľa aktuálneho cenníka, G) cena tlače produktov z fotografií  sa odvíja od aktuálneho cenníka tretej osoby, a objednávateľ bude s ním oboznámený prostredníctvom fotografa pred prijatím objednávky, H) kalkulovaná cena služieb a produktov je konečnou, I) fotograf nie je platca DPH, ceny sú konečné.

5. KRITÉRIÁ PRE POSKYTNUTIE SLUŽIEB

V cene súkromného fotenia je štandardne zahrnuté: A) počet 1až 5 súčasne fotených osôb, alebo 1zviera fotené zvlášť, B) každá ďalšia fotená osoba/zviera doplatok 10€, C) maximálny dovolený počet súčasne fotených ľudí v ateliéri je 10 osôb (vzhľadom k rozlohe foto plochy), D) pri exteriérovom fotení počet osôb nie je limitovaný, E) pokiaľ v čase po záväznej objednávke príde ku zmene ceny služieb/obsahu zvoleného balíčka, zaevidovaná objednávka zostáva s rovnakou/nezmenenou cenou (neplatí to však pre ceny od tretích strán), F) do celkovej ceny fotenia nie je zahrnutá služba/produkt od tretej strany (ak bola táto služba/produkt objednaná), G) objednávateľ nemôže požadovať, v rámci objednaného druhu fotenia, súčasne aj ďalší druh fotenia – a to v cene pôvodnej objednávky (napr. spoločné rodinné fotenie je možné kombinovať s detským, tehotenským, portrétnym, tematickým fotením, vianočným, narodeninovým fotením, a pod., a to len po predchádzajúcej spoločnej dohode s dostatočným časovým predstihom (aspoň 7dní vopred), a ako ďalší balík ku objednávke s min odberom 10f a cenou podľa cenníka zamýšľaného fotenia, alebo si prikúpi ďalší balík fotoslužieb s 10/15/20f), H) ak časové možnosti počas fotografovania dovolia, môže si po súhlase fotografa takéto fotenie priobjednať, a aj za takéto fotenie priplatiť dohodnutú cenu.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednávateľ je povinný: A) pri objednávke uhradiť stanovený rezervačný poplatok, prevodom na účet v banke. Jeho splatnosť je do 3 dní od zaslania údajov ku platbe, B) po fotení dostane do 3 dní mailom údaje k platbe doplatku za vybraný balík a produkty, platbu tiež neodkladne zrealizuje, C) pokiaľ v priebehu fotenia pristúpi ku kúpe väčšieho balíčka, alebo navýši počet objednaných fotografií, doplatok mu bude navýšený o rozdiel medzi pôvodnou a novo stanovenou cenou, D) v čase fotenia a po fotení nie je možné meniť objednaný balík za balík s nižšou cenou, a k nemu prislúchajúcim počtom fotografií, E) až po zaevidovaní doplatku budú objednávateľovi zaslané náhľady z fotenia, aby mohol urobiť pre fotografa výber pre spracovanie daného počtu záberov.

7. FOTOGRAFOVANIE

Všetky druhy fotografovania (okrem svadobného) prebiehajú na základe vopred dohodnutého a potvrdeného termínu, obvykle v priestoroch A) fotoateliéru (štandardne v pracovných dňoch medzi 10 až 18 hodinou), alebo B) na dohodnutom mieste mimo ateliéru (v čase najideálnejších svetelných podmienok, k danému ročnému obdobiu, ktoré odporučí fotograf, nakoľko klient málokedy disponuje dostatočnými poznatkami týkajúcimi sa tejto problematiky, teda napr. v lete medzi 8,30-10hod, a tiež medzi 17-20hod).

Ak je objednávateľovou predstavou fotenie v exteriéri, fotograf mu vyhovie, za nasledovných podmienok: A) dohoda je podchytená v maile, B) objednávateľ zaplatí podľa VOP štandardný rezervačný poplatok vo výške 20€, C)  objednávateľ si je vedomý, že v prípade nepriaznivého počasia pred/počas fotenia, sa fotenie presúva do ateliéru fotografa, D) pri odmietnutí fotenia v ateliéri sa rezervačný poplatok stáva storno poplatkom

Objednávateľ má od fotografa nárok na fotenie v určitom časovom úseku. Dostaví sa podľa možnosti na presne objednanú hodinu, alebo o cca  5 – 10 minút skôr. Nedomáha sa vstupu do ateliéru pred objednaným termínom, ale počká na vyhradenom mieste, a nenarúša tak ukončenie a odchod predchádzajúcich klientov.

Príplatok, alebo rezervačný poplatok za fotenie v exteriéri, pri ktorom fotograf platí vopred za prenájom danej lokality (višňový sad, levanduľové pole, múzeum, súkromný pozemok, a pod.), a dané neuskutočnené fotenie nie je možné v danej chvíli presunúť do ateliéru, nie je objednávateľovi vrátené.

Doba vyhradená pre fotenie je individuálna vzhľadom k objednanému balíku, a to medzi: A) 30 až 60 minútami pre štandardné detské, rodinné, tehotenské fotenie, pričom časove hľadisko je prispôsobené dannostiam veku najmladšie fotených osôb, B) 15-30min pre tematické fotenie,  C) 15-45 min  pre portrét, D) 60-120min pre boudoir, glamour, E) 30-60 min pre svadobné párové fotenie, ďalšie časti svadby a jeho fotenie – dohodou, F) podľa dohody pre firemných klientov a vzájomnou koreláciou medzi objednaným fotením, časovým hľadiskom a náročnosťou fotenia.

Do času vyhradeného pre fotenie sa započítava aj čas na prípravu a prezliekanie osôb. Pokiaľ nebude možné dokončiť začaté fotografovanie vplyvom nepredvídateľných podmienok (napr. negatívne nálady dieťaťa), uhradí objednávateľ fotografovi za stratu času 50% z objednaného balíka, a odoberie polovičný počet objednaných fotografií.

Oneskorený príchod objednávateľa: A)  nie je dôvodom pre predĺženie časového limitu, o ktorý sa ukrátil svojou nedochvíľnosťou, B) ak to momentálna situácia dovolí, môže fotograf objednávateľovi dohodnutý časový úsek predĺžiť, cena za časový limit nad pôvodnú objednávku,  je 20€ za každých začatých 15minút, C) pri oneskorení o viac ako 15minút, bez predchádzajúceho ospravedlnenia, môže fotograf termín zrušiť a fotoateliér/dohodnuté miesto fotenia opustiť, rezervačný poplatok z tohto fotenia bude použitý na storno poplatok.

8. POŽIADAVKY PRED / POČAS FOTENIA

Pre ateliér: A) fotografovanie prebieha pred JEDNÝM pozadím vybraným fotografom, B) počet pozadí, vybraných scén a rekvizít je na zvážení fotografa, s prihliadnutím na objednaný rozsah fotenia, tému fotenia a vek osôb, C) vstup osôb je po vyzutí topánok, alebo obutí ochranných návlekov, ktoré sú k dispozícii, D) vstup na plochu určenú pre fotenie je dovolený len na boso, alebo v prinesenej obuvi, ale s čistou umytou podrážkou, ktorá nezanecháva čierne šmuhy, E) do ateliéru je dovolený aj vstup/fotenie  s domácim miláčikom so zvládnutou poslušnosťou po výcviku,  ale len s predchádzajúcim súhlasom fotografa, ak je zviera zdravé, čisté, vyčesané a s umytými labkami, čerstvo „vyvenčené“, a pri dodržaní  hygienických opatrení, F) v ateliéri je zakázané fajčiť a jesť, prinášať horľavé a nebezpečné látky, G) pre bicykle a kočíky je vymedzený priestor pred ateliérom, kde je k dispozícii uzamykateľná reťaz, H) osoby zdržiavajúce sa v ateliéri nesiahajú a nedotýkajú sa zariadenia a technického vybavenia, svojvoľne neberú rekvizity a iné predmety, pokiaľ nedostali od fotografa súhlas I) pri odškodnení za spôsobenú materiálnu/finančnú ujmu sa strany riadia ustanovením VOP o náhrade škody.

Pre exteriér: A) fotografovanie prebieha po dohode na presne určenom mieste, B) lokáciu obvykle určí fotograf a dohodne s objednávateľom, C) dohodnutý čas fotenia prispôsobuje fotograf aktuálnemu ročnému obdobiu a času ideálneho pre fotenie (slnečný svit veľmi ovplyvňuje estetiku výslednej fotky), D) v prípade nepriaznivého počasia si fotograf vyhradzuje právo exteriérové fotenie posunúť do ateliéru.

Kombinácia rôznych druhov fotení (v rámci jedného termínu), ako napr. detské alebo rodinné fotenie s fotením formálneho/neformálneho portrétu, narodenín, vianočného, či tematického fotenia, a pod.), je možná len po dohovore s fotografom, a to mailom vopred!, nie až v čase prebiehajúceho fotenia.

Ak fotograf tejto požiadavke vyhovie, objednávateľ/fotená osoba, si je vedomá, že akceptovanie tejto požiadavky a fotenie ďalšieho druhu, nie je súčasťou objednaného balíka služieb (teda pôvodného počtu fotografií z objednaného balíka), a preto si za daný produkt pripláca podľa cenníka pre ďalší druh fotenia.

BEZ SÚHLASU FOTOGRAFA nie je dovolené objednávateľovi/prítomným osobám robiť akýmkoľvek zariadením fotografické snímky/videonahrávky z fotenia.

9. BONUS PRE KLIENTA

Objednávateľ (v rámci vernostného programu má každý zákazník, ktorý sa počas príslušného kalendárneho roka zúčastní min 3 fotení) nárok z každého 3-ho fotenia na BONUS od fotografa. A to formou vyššieho počtu spracovaných digitálnych fotografií priradených k objednanému balíku foto služieb. Bonus je určený len pre súkromnú osobu a je neprenosný na nasledujúce fotenie do iného kalendárneho roka, alebo pre inú rodinu. Objednávateľ sa vopred u fotografa na bonus informuje, aby ho mohol mať uplatnený a poznal aj počet navýšenia výberu fotografií.

10. ZRUŠENIE REZERVÁCIE, NÁHRADNÝ TERMÍN, STORNO POPLATOK

Pokiaľ sa objednávateľ rezervované štandardné fotenie (netýka sa svadobného fotenia) nemôže z akéhokoľvek dôvodu dostaviť, a bude požadovať presunutie pôvodného termínu, má povinnosť fotografa informovať mailom, a to min. 48hodín pred týmto termínom.

Ak objednávateľ termín fotenia zrušil: A) a požiadal o jeho zmenu, v čase min 48hod pred pôvodným termínom, a bolo mu vyhovené, fotograf nemá právo požadovať storno poplatok zo základného rezervačného poplatku. Netýka sa to však rezervačného poplatku za prenájom miesta, alebo objednávku produktu s obmedzenou dobou životnosti (živé kvety, upečená torta, balónová výzdoba,…).  Klient si je zároveň vedomý, že v prípade posunu dohodnutého termínu mu bude ponúknutý najbližší možný voľný termín, a to len v rozpätí do 2 týždňov od pôvodne zrušeného termínu. Môže sa ale stať, že fotograf vhodným voľným termínom už nebude disponovať (napr. v dôsledku: sezónnej obsadenosti fotografa, kapacite ateliéru, ukončeniu sezónneho/tematického fotenia v objednanej prírodnej lokalite, vyššieho veku novorodenca presahujúceho 14-21dní od narodenia, obsadenosti termínu iným klientom…). Taktiež bude na zvážení fotografa, či pôvodne objednané interiérové fotenie bude ochotný zameniť za iný druh fotenia ako bolo v pôvodnej objednávke. Storno poplatok je nevymáhateľným, B) presun pôvodne zrušeného termínu aj s presunom rezervačného poplatku na nový termín, bez opätovného platenia základného rezervačného poplatku, je možné poskytnúť objednávateľovi, na daný druh fotenia, len raz za kalendárny rok, C) v  prípade, že si objednávateľ cez fotografa  chce opätovne zaistiť u tretej strany krátkodobý prenájom súkromného pozemku, majetku, objednať tortu, živé kvety, a pod., a žiada o nový termín, je potrebné, aby opätovne uhradil za tieto služby rezervačné poplatky.

Rezervačný poplatok bude použitý ako storno poplatok za týchto okolností: A) ak objednávateľ zruší rezervovaný termín menej ako 48hod pred dohodnutým termínom, a tiež ak mal k foteniu priobjednané produkty s krátkou dobou životnosti (kvety, torta,…), B) pri objednávke fotenia, kde fotograf pre objednávateľa zabezpečil cez tretiu stranu rezerváciu danej lokality/miesta, fotoateliéru  a pod., C) v akomkoľvek čase po zaevidovaní objednávky, ak objednávateľ nepožiadal o nový náhradný termín, D) pri zrušení svadobného termínu v rozhraní 6 mesiacov, a menej, pred objednaným termínom fotenia, E) ak zo strany fotografa, nebude možné nájsť spoločne vyhovujúci náhradný termín, a to v rozmedzí do 2 týždňom od zrušeného pôvodne objednaného termínu, F) v prípade meškania objednávateľa na fotenie viac ako 15 min od dohodnutého času začiatku fotenia, alebo pri neospravedlnenej neúčasti,  bude zo strany fotografa termín fotenia zrušený a rezervačný poplatok použitý na storno poplatok, G) len pri zrušení pôvodného termínu svadby, a to vyššou mocou (ako záplavy, pandémia, uzatvorenie hraníc, zrušenie letov, uzatvorenie zariadenia…) sa daný objednaný termín presunie na náhradný termín, maximálne do 1roka od zaplatenia rezervačného poplatku bez storno poplatku. Alebo sa zaplatený poplatok použije ako rezervácia fotenia objednávateľa služieb, pre iný druh fotenia, ale len v časovom horizonte do 1mesiaca od oznámenia zrušenia svadobného termínu. Po tomto termíne rezervačný poplatok prepadá a nie je možné ho využiť.

Ak zruší termín fotograf, rezervačný poplatok bude objednávateľovi vrátený v plnej výške.

11. VÝBER FOTOGRAFIÍ NA SPRACOVANIE

Výber záberov na finalizáciu  vykoná: A) objednávateľ – cez náhľady z ateliérového/exteriérového fotenia, ktoré mu budú k dispozícii mailom/server fotografa, až po zaplatení doplatku, na účet v banke. Výber bude vykonaný do 1-2 týždňov po ich zaslaní. V spätnom maile fotografovi napíše čísla  výberu, a to v maximálnom počte prislúchajúcom vybranému objednanému balíku služieb. Pri sumárnom výbere sa ich počet ale môže navýšiť o ľubovoľné číslo nad počet v objednanom balíku, ale s povinnosťou platby, B) fotograf – a to pre každé reportážne fotenie pre súkromnú i právnickú osobu, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak, C) Fotograf si vyhradzuje právo predĺžiť dobu spracovania zákazky o dobu meškania dodávateľa so zaslaným výberom.

Počet zaslaných náhľadových fotiek nie je pevne stanovený, záleží od priebehu konkrétneho fotenia, pri štandardných podmienkach je ich vždy postačujúce množstvo, ktoré umožňuje aj ich následný dostatočný výber.

V prípade, ak objednávateľ: A) neuskutoční svoj výber ani do 1 mesiaca po zaslaní náhľadov z fotenia, je fotograf oprávnený sám vybrať daný počet v rozsahu objednaného balíka, a to podľa vlastného uváženia, B) fotograf objednávateľa informuje o tom mailom a zákazku posunie na spracovanie v poradí, ako keby výber od klienta prišiel v čase výberu fotografií fotografom, C) dodávateľ tak už nebude môcť meniť vybrané a upravené fotografie, a budú mu takto odovzdané, D) ak objednávateľ  napriek tomu, v priebehu spracovania fotografií,  zašle iný výber, bude musieť fotografie, ktoré sa nenachádzali vo výbere od fotografa, doplatiť v zmysle cenníka.

12. NEUPRAVENÉ SUROVÉ ZÁBERY

Zaslaný surový materiál slúži objednávateľovi len pre výber dohodnutého počtu fotografií. Aby sa predišlo zneužitiu nepovolanou osobou, fotograf ich pred uložením na server/odoslaním mailom, osignuje vodotlačou a upozorňujúcim textom.

Ku žiadnej objednanej zákazke neprináleží aj objednávka surového (neupraveného) materiálu vo formáte RAW/JPG – vo výslednej cene objednávky je zahrnutý len výber dohodnutého počtu záberov, za ktoré zákazník zaplatil.

Náhľady budú: A) pre objednávateľa umiestnené na serveri fotografa alebo zaslané mailom, B) nie sú spracovanými fotografiami, a preto je zakázané ich akokoľvek šíriť, sťahovať a pod., C) objednávateľ má ale možnosť vybrať si zo surových záberov vyšší počet a prikúpiť si ich spracovanie podľa aktuálneho cenníka.

13. SPRACOVANIE ZÁKAZKY A FORMÁTY FOTOGRAFIÍ

Upravené fotografie  sú štandardne spracované a odovzdané v digitálnej podobe v JPG, v rozlíšení pre tlač, s pomerom naformátovaných strán fotografií na 3:4, začínajúc rozmerom 13x18cm, a k nim prislúchajúcich  násobkov väčších formátov, v kvalite vhodnej aj pre veľkoformátovú tlač fotografií.

Ak objednávateľ požaduje naformátovať fotografie na rozmer 10x15cm a viac, musí to oznámiť fotografovi ešte pred ich finálnym spracovaním. Fotograf túto operáciu potom vykoná bez príplatku.

Spracovaný materiál býva štandardne odovzdaný objednávateľovi obvykle v zložkách:  

1. foto pre tlač“ v plnom rozlíšení, určená pre následnú tlač fotografií (preto bez signácie fotografom). Pri každej zložke je pripísaný aj základný rozmer pre budúcu tlač.

2. „internet foto“ – fotografie v zmenšenej verzii (tie isté zábery z prvej zložky, ale zmenšené a doostrené. Určené sú pre mail, web, sociálne siete, či prezeranie. Na rozdiel od prvej zložky sú všetky osignované fotografovým logom). Od roku 2023 nie sú štandardnou podmienkou odovzdania spoločne s fotkami pre tlač!

14. ZÁKLADNÁ/ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA  FOTOGRAFIÍ

Objednávateľ má v cene vybraného foto balíčka zahrnutú už aj štandardnú úpravu fotografií. Kam patrí:

A) pri reportážnom i štylizovanom fotení (ateliérové portréty) – orezanie záberov na daný formát, a tiež vyváženie farieb, jasu, kontrastu, sýtosti, jemné doostrenie…, B) pri spracovaní portrétov aj: odstránenie momentálnych nedostatkov pleti (kruhy pod očami, vyrážky, akné, herpes, fľaky, modriny, škrabance, mierne vykorigovanie farby pri novorodeneckej žltačke, čiastočne aj odstránenie šupiniek novorodenca). Vrásky fotograf neodstraňuje, len zjemňuje a vyhladzuje pleť, tak aby finálna fotka nepôsobila umelo, teda aby tvár nezostala bez mimických vrások a jej reliéfu.  Rozsah úprav je vždy na zvážení fotografa.

Pri skupinovom portrétnom fotení ľudí nie je vždy možné dosiahnuť korektnú jednoliatu farbu ich pokožky, ak v skupine prevládajú rôzne typy pokožky (napr. od snehulienkovo bielej, cez sivobielu, žltú, voskovú, oranžovú až po červeno opálenú, spálenú pokožku, alebo červený odtieň pri ochoreniach srdca, vysokého tlaku,… ).

Pri reportážnom fotení (kam patrí aj fotenie obradov: krst, prijímanie, birmovka, svadobný obrad a gratulácie, hostina na svadbe, rodinná oslava, firemný večierok, konferencia a pod.) prejde spracovaný materiál len základnou – štandardnou úpravou opísanou v bode A).

15. NADŠTANDARDNÁ/POKROČILÁ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

Do nadštandardnej retuše je zahrnutá úprava: A) proporcií postavy (zoštíhlenie rúk, bokov, odstránenie dvojitej brady, predĺženie nôh), B) úprava otvorenia privretých očí… C) bielenie zubov, dorobenie chýbajúceho zubu, D) odstránenie poletujúcich vlasov celulitídy, hlbších vrások, šošovičiek, jaziev, materských znamienok, detských tetovačiek i tetovania dospelej osoby, nápisu z nemocnice na pokožke  novorodencov, E) obmedzene je možné zmeniť aj farebnosť pokožky novorodenca, F) odstránenie odtlačkov tesného oblečenia/ bielizne,  trčiaceho ramienka, pokrčeného odevu, nápisov na oblečení, kazov látky, faldov na oblečení,  zväčšenie objemu vlasov a pŕs, zmena účesu, zmena farby vlasov/odevu, G) dorobenie make-upu, H) dorobenie nového farebného pozadia alebo zmena farby pozadia.

Nadštandardná (pokročilá)  retuš nie je však zahrnutá v cene štandardného spracovania foto materiálu. Objednávateľ má povinnosť informovať fotografa o svojich požiadavkách už pred fotením. Nie všetky požiadavky sú však aj technicky zvládnuteľné (niektorá z požiadaviek nemusí byť vhodná pre danú osobu a niekedy môže takýto úkon pôsobiť na okolie nerealisticky a osobe vzniká  tak iná identita).

Fotograf retuš vykoná až na základe jej presnej špecifikácie. Realizácia úprav nasleduje až po písomnom odsúhlasení navýšenej ceny, a tiež pred zrealizovaním sumárnej platby za objednanú službu. Až od tohto momentu začína fotografovi plynúť doba na spracovanie celkovej zákazky.

16. DODACIE LEHOTY

Dodacie lehoty sú pre jednotlivé druhy fotografovania rôzne. Doba spracovania začína plynúť  zaplatením doplatku, alebo celej sumy za objednanú službu/tovar. Pokiaľ má objednávateľ vedomosť, v akom časovom horizonte bude potrebovať spracovanú zákazku (napr. z príležitosti narodenín fotenej osoby, alebo kvôli zasielaniu veľkonočných /vianočných prianí), objedná sa na fotenie s dostatočným predstihom, tak, aby zaistil pokojné spracovanie svojej objednávky, a nedostal fotografa do časovej tiesne. V prípade nepredvídaných  skutočností („z vyššej moci“) si fotograf vyhradzuje lehotu na spracovanie predĺžiť o 1mesiac. Záväzný termín dodávky služieb alebo tovaru bude odberateľovi oznámený pri prijatí objednávky.

Štandardná doba spracovania je individuálna, plynúť začína až dátumom zaslania čísiel výberu, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Pre: A) pre fyzickú / právnickú osobu cca 14 dní, B) pre svadby v rozmedzí 2-6 týždňov (vzhľadom na náročnosť, množstvo práce s danou objednávkou, sezónnosťou a vyťaženosťou fotografa), C) v predvianočnom období (november –december) sa môže doba spracovanie predĺžiť aj o ďalší 1týždeň.

Expresná doba spracovania služby – doba spracovania môže byť skrátená na 3 až 7 dní od termínu fotenia. Výška príplatku je daná cenou dohodnutého balíčka, a jej zvýšenie, v závislosti od skrátenia času, náročnosti práce a objemu grafických prác, sa pohybuje medzi: A) 25 až 50% pre súkromné osoby, B) 50-100% svadby, C) firmy dohodou, D) objednávateľ má fotografa informovať o svojom úmysle čo najrýchlejšie, pokiaľ možností ešte pred fotením. K cene doplatku zaplatí aj príplatok za túto službu.

Expresná doba spracovania produktu (tlač, fotokniha, fotoobraz) – fotograf sa riadi podmienkami tretej strany, ktoré zašle objednávateľovi na schválenie.

17. TLAČ FOTOGRAFIÍ A PRODUKTOV

Štandardnou súčasťou každého ponúkaného balíčka (s výnimkou svadobného portrétneho fotenia) sú len upravené fotografie v digitálnej forme. Tlačené fotografie, pohľadnice a kalendáre sa však dajú priobjednať, ale len z fotiek výberu a v rozmeroch podľa dohody. Ceny sa pohybujú v závislosti od požadovaného rozmeru a cien štandardného fotolabu. Fotografie sú tlačené u overeného dodávateľa.

Tlač fotokníh  je možné tiež priobjednať, a to pri dodržaní istého počtu spracovaných fotografií. Kvalitu a názornosť kníh má možnosť objednávateľ vidieť na vzorkách v ateliéri fotografa. Cenník fotokníh sa riadi aktuálnym cenníkom dodávateľa.

Tlač obrazov je možná len ako priobjednávka k foteniu. Ponuka rozmerov sa riadi ponukou dodávateľa. Cenník obrazov sa riadi aktuálnym cenníkom dodávateľa.

Zákazka s tlačou sa po spracovaní fotografií predlžuje o: A) cca 1 týždeň pre tlač fotografií, B) cca 2-3 týždne pre tlač kalendára/fotoknihy/obrazu.

18. ODOVZDAVANIE A DORUČENIE SLUŽBY/TOVARU

Hotovú zákazku (spracované digitálne fotografie) je možné doručiť: A) mailom – stiahnutie zo serveru fotografa, B) osobne v ateliéri alebo na súkromnej adrese fotografa – zákazka s médiom (DVD,USB), s tlačenými fotografiami /fotoknihou /obrazom, C) zaslaním doporučene poštou/ kuriérom, podľa ich aktuálneho cenníka

19. ARCHIVÁCIA MATERIÁLU

Fotomateriál je archivovaný na serveri fotografa nasledovne: A) nafotené surové zábery len do času ich výberu na spracovanie, B) zaplatené upravené fotografie max. do 3mesiacov od odovzdania zákazky. Následne sú tieto dáta zo servera odstránené, a to v súlade s tzv. GDPR. Preto je na objednávateľovi, aby si stiahnuté/odovzdané dáta  starostlivo zálohoval.

Surový materiál RAW, JPG (neupravené zábery a ani zaslané zábery na výber, ktoré objednávateľ nezahrnul do svojho finálneho výberu pre ich spracovanie), nie je súčasťou objednávky. Nie sú preto zahrnuté ani do platby za objednané fotoslužby, a nie sú súčasťou odovzdania ani ich archivácie.

20. DARČEKOVÝ POUKAZ

Tento produkt býva spracovaný podľa zadania objednávateľa (darcu), a to:  s krátkym textom od darcu, vystaveným na meno obdarovanej osoby, s vyšpecifikovanou službou, počtom predplatených upravených fotografií, a s platnosťou poukazu do 3mesiacov od jeho vystavenia (na poukaze je táto doba vždy viditeľne napísaná), ak sa obe strany nedohodli inak pri objednávke.

Cena poukazu sa pohybuje podľa aktuálneho cenníka pre vybrané fotoslužby, na poukaze môže/nemusí byt zverejnená. Kontakt na fotografa (min. webová stránka a mail) je zverejnený vždy.

Objednávateľovi – Darcovi je poukaz k dispozícii po jeho zaplatení a následne: A) zaslaný mailom v digitálnej forme (pripravený pre farebnú tlač vo formáte A5), B) vytlačený na papieri a pripravený na odovzdanie podľa dohody.

Pre obdarovanú osobu vyplýva po doručení poukazu nasledovná povinnosť: A) spojiť sa s fotografom v čo najkratšom čase po získaní poukazu, alebo B) minimálne 1mesiac po odovzdaní poukazu, aby mali obe strany možnosť vybrať si z dostatočnej ponuky voľných  termínov, C) oboznámiť sa s konkrétnou skladbou poukazu: teda kde sa bude fotiť (primárne je darčekový poukaz určený pre ateliérové fotenie, mimo ateliéru si fotená osoba pripláca, podľa aktuálneho cenníka za exteriérové fotenie), akú dĺžku fotenia má obdarovaný predplatenú, koľko fotených osôb sa môže zúčastniť fotenia, aký má počet predplatených digitálnych záberov, a pod.), D) oboznámiť sa so VOP, ktorého ustanovenia sa týkajú aj na fotenie zakúpené cez darčekový poukaz,

Štandardnou súčasťou darčekového poukazu NIE JE: tlač fotografií, surové zábery, napálenie súboru na DVD, USB, ani foto kniha, fotenie mimo ateliéru, alebo mimo mesta Bratislava, kombinácia viacerých druhov fotenia, tematické fotenie vypísané fotografom. Tieto  položky si však obdarovaná osoba môže priobjednať za príplatok podľa aktuálneho cenníka fotografa. Fotograf neposkytuje ani surový materiál v RAW, JPG, ani zábery mimo predplatenia.

Vystavený poukaz je neprenosný a po vypršaní doby platnosti (jej dátum je presne označený na každom vydanom poukaze) sa stáva neplatným.

Ak u obdarovanej osoby trvá záujem o fotenie  aj po exspirácii poukazu, je možné jej vyhovieť ak si priplatí  % z ceny poukazu, nasledovne: A) 25% v čase exspirácie do 0-2mesiace, B) 50% do 6mesiacov po expirácii, C) 80% nad 6 mesiacov po expirácii.

21. ZÁRUKA

Objednávateľovi na dodaný hmotný produkt (DVD, USB, tlačené fotografie, kalendáre, pohľadnice, fotoknihy, obrazy) býva aicky poskytnutá záručná doba podľa OZ. Tá začína plynúť dňom odovzdania tovaru a v trvá rámci záruky výrobcu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, ak k nedostatku prišlo mechanickým poškodením tovaru, používaním v nevhodných podmienkach a nevhodným spôsobom, resp. spôsobom, na ktorý dodaný tovar nie je primárne určený. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené vyššou mocou. Za neoprávnenú sa bude považovať každá reklamácia, ktorá obsahuje nepravdivé údaje.

22. REKLAMÁCIA NA TOVAR A SLUŽBY

Objednávateľ má možnosť, ešte pred objednávkou (pre vytvorenie vlastnej predstavy o práci fotografa) navštíviť fotogalériu jeho webstránky  a oboznámiť sa tak s prácou, za ktorú fotograf ručí.

Preto sa na možnú reklamáciu, alebo zníženie ceny za objednanú službu, nevzťahuje: A) nespokojnosť s fotografickým štýlom, výtvarným spracovaním, subjektívnym vnímaním a autorským poňatím fotografovej práce, B) retušou fotografií a spôsobom ich farebného ladenia, kontrastom, orezom…, C) záležitosť vkusu a osobného cítenia fotených osôb (teda aj nespokojnosť s vlastnou postavou, nesúmernosťou jej častí, či celku, výrazom tváre, úsmevom/neúsmevom, chýbajúcimi prednými zubami v predškolskom/v dospelom veku, krivými zubami, farbou zubov, strapatými vlasmi, odstávajúcimi ušami, nerovnomerne opálenou pokožkou tváre alebo tela, nedostatočnou/nevhodne zvolenou úpravou zovňajšku fotenej osoby, nevhodne zvoleným odevom – jeho strihom, nesprávne zvolenou veľkosťou a farbou oblečenia, nezosúladením fotených osôb vo farbách a materiáloch odevov, alebo fotením v pokrčenom odeve), alebo D) zaujatím nevhodného postoja tela, vlastnou mimikou, gestami, ktoré nie sú fotené osoby ochotné pozmeniť/upraviť, napriek upozorneniu/usmerneniu fotografa, alebo sú výsledkom aktuálnej nálady fotenej osoby, kam patrí u detí aj zlosť, plač, vzdorovitosť, nuda, apatia, odpor k foteniu ako aj spolupráci s fotografom, a pod.

V prípade reklamácie je objednávateľ povinný oznámiť fotografovi, aké nedostatky vykazuje odovzdaná služba/produkt (napr. omeškanie, zámena zákazky, nesprávne množstvo, druh, alebo formát vyhotovenia fotografií) a uviesť, akým spôsobom sa nedostatky prejavujú. Pri uplatnení reklamácie je objednávateľ povinný doručiť fotografovi reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený a v originálnom balení.

Nárok na reklamáciu plynie po dobu 14dní po: A) odoslaní hotovej zákazky na mail objednávateľa, B) osobnom/poštovom prevzatí spracovaného vytlačeného materiálu, C) pre školské zariadenia pri ich hromadnom prevzatí cez objednávateľa (triedneho učiteľa, štatutárneho zástupcu,…) je smerodajným deň prevzatia, a jeho podpis na prijatom doklade (preberacom protokole…).

Dôvodom na reklamáciu nie je: A) farebné podanie fotky, B) jej svetlosť/ tmavosť tlače, C) chybou nie sú ani drobné farebné rozdiely, ktoré vychádzajú z technických vlastností  spôsobu fotografovania, tlače, iných technických procesov. Ich prípadná reklamácia bude možná len pri oprávnenej požiadavke a písomnom opise (viditeľné nedostatky na tlačených fotografiách  – škrabance, pruhy a iné viditeľné kazy), D) fotograf nezodpovedá za kvalitu fotografií tlačených u iných dodávateľov, ktorých služby využije objednávateľ.

Reklamácii nepodliehajú tiež fotografie v digitálnej/tlačenej verzii, ak sú: A) prezerané po vyzoomovaní (vyzväčšení) na obrazovke PC/v mobile (fotografie, sa správne prezerajú len v celej veľkosti, nakoľko majú odpovedajúcu kvalitu v odpovedajúcej pozorovacej vzdialenosti – prezeranie fotografie  po vyzoomovaní, tak nie je dôvodom k reklamácii, B) porovnávaním tlačených fotografií s ich digitálnym súborom zobrazeným na monitore PC/v mobile, kedy podsvietením monitora digitálna fotka vykazuje zvýšenú svetlosť oproti tlačenej verzii ( https://fotograf-svadba.sk/2021/01/15/neporovnavajte-fotky/ ), C) vystavené dlhodobo priamemu slnečnému svetlu, ktoré spôsobuje vyblednutie farieb z jej povrchu (správne sa fotografie dlhodobo uchovávajú vo fotoalbumoch! Táto informácia sa však netýka  fotoobrazov, kde je použitá iná technológia nanášania farieb).

23. NÁHRADA ZA VZNIKNUTÚ ŠKODU

Objednávateľ preberá: A) plne zodpovednosť za fotené maloleté i dospelé osoby, alebo ich  doprovod, B) zodpovednosť za vzniknutú škodu, ktorú spôsobil on alebo prítomné osoby na technickom, či inom zariadení, vybavení a predmetoch (patria sem i fotopozadia a rekvizity, a to ako v ateliéri i mimo neho), C) škodu fotografovi uhradí v zaobstarávacej výške (napr. cena papierového pozadia sa pohybuje od 10€/bm, vinylového/látkového pozadia sa pohybuje medzi 20-100€, v závislosti na jeho rozmere, kvalite a krajine nákupu). Nie všetky rekvizity sú voľne dostupné na trhu, niektoré sú vytvárané na objednávku, alebo ako prototypy, či historické kusy a ich cena býva tiež rôzna.

24. PLATNÁ LEGISLATÍVA

1.NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 – ďalej len GDPR

2.ZÁKON č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len ZOOÚ

 

Usmernenia ku ustanoveniam GDPR a ZOOÚ

A) Objednávateľ:

  • v deň konania, pri vchode do priestoru, v ktorom bude prebiehať hromadná akcia (ako napr.: svadba, stužková slávnosť, prvé sväté prijímanie, birmovka, spoločenský večer, koncert, konferencia, a pod.) vyvesí upozornenie, že v priestore sa bude fotiť, aby sa mohli všetci zúčastnení vyjadriť k súhlasu/nesúhlasu s fotografovaním ich osoby. Prípadne obdobný súhlas/nesúhlas zabezpečí ešte v dostatočnom predstihu pred uskutočnenou akciou,
  • po obdržaní spracovaného materiálu, ešte pred jeho distribúciou zúčastneným osobám, prekontroluje, vylúči a zmaže všetky zábery, na ktorých sa vyskytnú osoby, ktoré ho o nesúhlase s fotografovaním informovali,
  • – zaplatením rezervačného poplatku vyjadruje svoj súhlas s vyššie opísanými opatreniami,
  • nafotený a spracovaný materiál z hromadných akcií bude k dispozícii len osobe/osobám ktorú poverí, a to prostredníctvom: napálenia na DVD/USB, alebo dočasným uložením na server fotografa, s prístupovým kódom a počas dohodnutej limitovanej doby,
  • obdobne sú vyššie opísané podmienky modifikovateľné aj na objednávateľov z radov súkromných osôb.

.

B) Zhotoviteľ :

  • – na predmetnej akcii nebude fotiť ľudí, ktorí mu dajú najavo, že si to neželajú,
  • – neposkytne nafotený, ani spracovaný, materiál tretej osobe,
  • – pri objednávke fotenia počas hromadných akcií (ako napr.: svadba, stužková slávnosť, prvé sväté prijímanie, birmovka, spoločenský večer, firemná akcia, koncert, konferencia, a pod.) nenesie zodpovednosť za možné šírenie odovzdaného materiálu ďalšími osobami, ktoré k nemu získali prístup prostredníctvom objednávateľa alebo ďalších poverených osôb,
  • – najneskôr do 3 mesiacov po skončení predmetnej akcie, spracovaný materiál zmaže zo svojho servera.

.

3.Zákon 185/2015 Z.z. Autorský zákon

4.Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

5.Zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

25. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Dodávateľ (fotograf) sa zaväzuje v zmysle platnej legislatívy, že na základe GDPR platného od 25. mája 2018, bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Účel spracovania osobných údajov použije na: plnenie zmluvy a marketingové potreby, za účelom informovania o nových produktoch a službách fotografa. Informovanie dotknutej osoby o spracúvaní jej osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. spracúva fotograf, po dobu 10 rokov.

Dotknutá osoba (objednávateľ) vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Pokiaľ neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s dodávateľom a poskytnúť mu služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt. Zároveň udeľuje súhlas so zaradením elektronickej adresy do databázy fotografa a so zasielaním informácií o jeho aktivitách. Má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Všetky fotografie sú predmetom autorského práva fotografa a nesmú byť použité pre komerčné účely, propagáciu alebo predaj tretej strane bez písomného súhlasu autora. Podľa zákona 185/2015 Z.z. nie je možné bez súhlasu autora fotografií dané dielo (náhľady/spracované  fotografie) kdekoľvek zverejňovať, prezentovať, a ani ich ďalej upravovať, či modifikovať,  napr.: odstránením loga, filtrami alebo aplikáciami ponúkanými v mobiloch, alebo na sociálnych sieťach. Pri použití fotografií na sociálnych sieťach, má dodávateľ právo požadovať aby bol pomenovaný. Poškodenie práva na určenie mena oprávňuje k náhrade škody.

Fotografované osoby môžu používať a rozmnožovať fotografie pre súkromné (nekomerčné) účely. V prípade komerčného použitia (pre webové stránky, blogy, propagáciu vlastných služieb, predávať tretím stranám,…). je objednávateľ povinný vyžiadať si povolenie od dodávateľa a fotograf pri produkte musí byť pomenovaný.

Fotografie zostávajú aj po zakúpení naďalej duševným vlastníctvom ich autora. Podľa autorského zákona má fotograf právo na propagáciu svojej práce a zverejnenie svojej práce v primeranom množstve. Ak si objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu neželá zverejnenie istej vzorky fotografií, musí to fotografovi oznámiť ešte pred samotnou realizáciou služby. Pokiaľ fotografa vopred neinformuje o tomto stanovisku, bude sa to považovať za odsúhlasenie z jeho strany.

Objednávateľ je zároveň: A) stotožnený s fotografovým štýlom práce, jeho postupmi, fotografovaním a úpravami. Nebude od neho žiadať to, na čo bol zvyknutý pri inom dodávateľovi (napr. nebude požadovať rovnaké VOP, obdobný cenník, štýl práce, obdobné fotoúpravy a pod., B) uzrozumený aj s cenníkom služieb/produktov fotografa prostredníctvom jeho webstránky/mailovej komunikácie, C) vyslovuje  súhlas, aby jeho osobné údaje (e-mailová adresa) boli použité fotografom na zasielanie obchodných informácií a ponúk, a to max. 3x ročne. Je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať, D) vyhlasuje, že sa ešte pred objednávkou fotografických služieb oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, porozumel im, prijal ich a vyjadruje s nimi súhlas.

 

VOP nadobudli platnosť dňom 28.05.2018                     

 

Aktualizácia prebehla: 01.01.2024

 

Opatrenia v súvislosti s Pandémiou COVID-19,

platiace až do ich odvolania:

A) Od stredy 22.apríla 2020 (a po každej ďalšej vlne v nasledujúcich obdobiach po lockdowne), keď vláda SR dovolí otvoriť malé prevádzky a služby a umožní aj voľnejší pohyb osôb v prírode – náš fotoateliér obnoví svoju prevádzku.

Pobyt v prírode, pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti od ľudí, mimo členov vlastnej rodiny, 
nie je považovaný za pohyb na verejnosti, tak pre fotené osoby nevzniká potreba použitia
ochranných rúšok, je to vecou dohody. Fotograf však použije ochranné rúško vždy.
.

B) Od roku 2020, pri fotení v ateliéri, máme prijaté nasledovné opatrenia:

1) celoplošná dezinfekcia interiéru(povrchov všetkých materiálov vrátane rekvizít)
kvalitným značkovým ionizátorom vzduchu

2) dezinfekcia aerosólovým postrekom na ničenie vírusov a baktérií

3) dezinfekcia podlahy prostriedkom na ničenie vírusov a baktérií

4) dezinfekcia kľučiek vstupných dverí do ateliéru

5) pri vstupe do ateliéru dezinfekcia rúk a meranie teploty fotených osôb

6) fotograf pracuje v ochrannom rúšku a s ochrannými rukavicami

7) Pred fotením klient podpisuje "Čestné vyhlásenie" o zdravotnom stave
.

C) Štandarne sa riadime COVID aom vydaným MZSR – bod pre služby: