Služby KOREKTÚRY textov – Cenník pre súkromné osoby

 korektury zaverecnych prac, textov, PR, letakov, propagacnych materialov

Študenti, píšete seminárne, záverečné, bakalárske alebo diplomové práce, projekty a pod.?

Máte občas problém so slovenčinou a jej gramatikou?

Nemáte čas na kontrolu vlastného textu a jeho gramatickej a štylistickej správnosti?

Nie ste si vždy istí správnou štylizáciou alebo výberom vhodných slov?

Ich korektúru nechajte na mňa a venujte sa inej dôležitejšej práci alebo vlastnému relaxu. Správne, jasne, prehľadne i odborne napísané, prednesené alebo publikované texty sú primárnou, a tou najlepšou vizitkou pre každého z nás.

ČO PONÚKAM

– Prácu s dodaným textom (jazykové a štylistické korektúry, predtlačové korektúry),

– Odborné korektúry dodaného textu,

Redakčnú úpravu textu,

– Jazykovú a štylistickú korektúru do slovenského jazyka „nahrubo“ preloženého cudzojazyčného textu,

– Tvorbu nových textov v slovenskom jazyku, podľa požiadaviek zákazníka.

.

.

Z vážnych rodinných dôvodov, až do odvolania neprijímam žiadne nové objednávky pre korektúry textov.

.

Ďakujem za pochopenie.
.

.

Ukážky a referencie na konkrétne články a texty nájdete tu.

———————————————————————————–

Čo sa skrýva pod odborným termínom „korektúra“

Korektúra – je ňou oprava alebo úprava zdrojového alebo cieľového textu, ako po faktickej, tak aj gramatickej alebo štylistickej stránke. Korekcia, oprava, úprava, usporiadanie, zlepšenie, náprava; oprava chyb v textu; Zdroj: http://slovnik.dovrecka.sk/synonymicky-slovnik

Aké najčastejšie chyby sa vyskytujú v textoch

V prezentovaných textoch, v tlačenej alebo elektronickej podobe, sa môžeme najčastejšie stretnúť s nasledovnými nedostatkami, ako: chýbajúce diakritické znamienka, nesprávne použitie i/y, gramatické a pravopisné chyby, nevhodný slovosled vo vetách, nesprávne skloňovanie slov, nesprávne použité predložky a zámená, rovnaké a opakujúce sa slová, nedostatočné využívanie vhodných synoným, nespisovné slová, čechizmy, nárečové a slangové pojmy, nesprávne písanie prevzatých cudzích slov, a pod.

AKÉ DRUHY KOREKTÚR VYKONÁVAM

A. Korektúry školských textov – seminárne a ročníkové práce, referáty, slohové úlohy, projekty, záverečné, bakalárske, diplomové, dizertačné a rigorózne práce, monografie, SOČ, ŠVOČ, články a texty pre blogy, webové stránky, ľubovoľný text a pod.

B. Korektúry firemných a úradných dokumentovletáky, postery, plagáty, billboardy, reklamné a informačné materiály, reprezentačné materiály pre inštitúcie, združenia a firmy, katalógy, tlačové správy, verejné vyhlásenia, prejavy, manuály, príručky, opisy výrobkov, brožúry, katalógy, tlačené reklamy,  smernice, dokumenty, zmluvy, knihy, publikácie, prezentácie, projekty, skriptá, blogy, webové stránky, atď.

 

PONUKA SLUŽIEB V OBLASTI KOREKTÚR

1. Jazyková / gramatická korektúra – vhodná je pre texty, ktoré plánujete zverejniť, zásahy korektora sú menej rozsiahle ako pri celkovej korektúre. Počas nej kontrolujem celkovú gramatickú a pravopisnú správnosť textu, jeho úplnosť. Odstraňujem drobné chyby a preklepy. Opravím: i/y, čiarky, dĺžne, úvodzovky, veľké a malé písmená, písanie čísloviek, skloňovanie i časovanie, vybrané slová, správne predložkové väzby, a pod. Zminimalizujem drobné gramatické nedostatky. Odkontrolujem aj dodržanie medzier medzi slovami.

2. Celková korektúra / formálna (jazyková aj štylistická korektúra) – vhodná je pre všetky texty, ktoré plánujete zverejniť, zásahy korektora do textu sú v tejto fáze väčšie. Okrem jazykovej a gramatickej korektúry sa zameriam i na slovosled, správny význam vety, štylizáciu, zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu. Upravím poradie slov vo vetách, alebo poradie celých viet, ako aj radenie viet v odseku, pre lepšiu zrozumiteľnosť komplexného textu a informácií v ňom. Odsledujem používanie spisovných slov a jednotnú terminológiu, opakovanie rovnakých slov v texte. Nahradím ich adekvátnym synonymom. Zameriam sa aj na dodržanie grafickej úpravy textu.

Pri diplomových prácach (na základe vašich pokynov) prekontrolujem aj stránkovanie, nadpisy, správne označenie tabuliek, grafov, obrázkov, riadkovanie, poznámky pod čiarou.

3. Odborná korektúra – vhodná je pre vysoko odborné texty. Okrem celkovej korektúry skontrolujem použitie vhodnej odbornej terminológie zaužívanej pre daný odbor. Tiež aj jednotnosť použitých výrazov za pomoci dodaného alebo vytvoreného terminologického slovníka, referenčných textov a pod.

4. Redakčná úprava textu – vhodná je pre odborný text určený pre široké publikum, a vydávané s úmyslom jeho existencie počas dlhého časového horizontu alebo pre text určený pre tlač a médiá. Patrí sem: internetový blog, prezentácie, webové stránky, tlačové správy, vyjadrenia, texty pre časopisy, reklamné a marketingové materiály, skriptá, knihy a pod. Okrem jazykovej a štylistickej korektúry sledujem v dodanom texte i jeho celkový zmysel. V prípade potreby viem text vhodne skrátiť alebo rozšíriť o nové údaje alebo informácie. Tu je ale potrebná aj spoluprácu a kontakt s autorom textu.

5. Predtlačová korektúra –  nadväzuje na štylistickú, jazykovú a redakčnú úpravu. Korektúra je vhodná pre všetky texty s tlačenou podobou (noviny, časopisy, knihy). Nasleduje až vo fáze pred odovzdaním do tlače, keď má text výslednú formu zalomenia. Teda keď je už upravený grafikom podľa žiadanej šablóny. Počas nej korigujem jeho typografické chyby. Medzi odstraňované nedostatky patria napr. nevhodné rozdelenia slov na konci riadkov, predložky a spojky na konci riadkov, opravy chýbajúcich písmen, posunutie obrázkov alebo textov, odstránenie preklepov, opravy diakritických znamienok. Ale aj sledovanie úplnosti textov, nutné skracovanie alebo rozšírenie tohto textu, ako aj zapracovanie posledných pripomienok od samotného autora textu, po jeho pripomienkovaní.

CENNÍK

Cenník pre korektúry, prepisovanie textu, tvorbu nových textov a článkov sa riadi počtom textu v normostranách*, druhom požadovanej korektúry, náročnosťou práce a kvalitou dodaného textu, požiadavkou na rýchlosť spracovania, prípadne i požiadavkou na prizvanie ďalšieho korektora (krížová korektúra), a pod.

Cenu služieb odvíjam nielen od uvádzaného cenníka, ale prihliadam aj na finančné možností zákazníka. Stály zákazník, alebo ten, čo opakovane využíva moje služby, má nárok na zľavu.

Príplatok k obvyklej cene účtujem po vzájomnej dohode pri požiadavke za expresnú rýchlosť spracovania prineseného textu, jeho väčšieho objemu, alebo kvôli náročnosti a odbornosti. Podobne postupujem i pri požiadavke na prácu počas víkendov alebo sviatkov.

––––––––––––––————————————

*Vysvetlenie pojmu NORMOSTRANA (NS):

Jedna štandardná normovaná strana v SR predstavuje 1 800 znakov na jednej strane formátu A4 (čiže 30 riadkov s cca 60 údermi, vrátane jednej medzery za každým slovom). Prípadne je to aj strana s menším počtom znakov, ale vhodne doplnená vloženou tabuľkou, grafom, obrázkom a pod.

Každý zákazník si podľa potreby vie, za pomoci textového editoru v hornej lište panelu nástrojov „Nástroje – Počet  slov“ zistiť už vopred „Počet znakov vrátane medzier“ v dodanom dokumente. Predbežná výsledná cena za korektúru = Počet týchto znakov : 1 800 x Jednotková cenou 1 NS vybranej korektúry.

CENNÍK PRE KOREKTÚRNE SLUŽBY 

A. JAZYKOVÁ, GRAMATICKÁ, ŠTYLISTICKÁ, REDAKČNÁ, PREDTLAČOVÁ korektúra

.

Až do odvolania neberiem ďalšie objednávky pre korektúry textov.

.

CENNÍK ĎALŠÍCH SLUŽIEB


A. VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ A FAKTOV

Cielené vyhľadávanie, zosumarizovanie, dodanie poznatkov, informácií, faktov alebo článkov a prác k zadanej téme podľa vašich špecifických požiadaviek. Určené je hlavne pre stredoškolské seminárne a iné práce, vysokoškolské seminárne práce, záverečné práce (absolventská, bakalárska, diplomová, dizertačná a doktorandská práca) 1 €/článok, text.

B. ADMINISTRATÍVNE PRÁCE

Administratívna činnosť – prepisovanie textu od 2 € /NS.

Minimálna objednávka prác 1 NS.

C. TVORBA VŠEOBECNÝCH A ODBORNÝCH TEXTOV

Písanie textov alebo ucelených článkov od 5 € /NS.

Minimálna objednávka prác 1 NS.

TERMÍN ODOVZDANIA ZÁKAZKY      

1. Texty prinesené na korektúru / prepisovanie, v rozsahu  2 až 5 NS, upravím/prepíšem spravidla do 24 hod po ich doručení. Väčší objem textu cca do 5 až 10 pracovných dní, alebo podľa dohody a možností. Prihliadam pritom na celkové množstvo korigovaného textu, kvalitu pôvodného textu, ako aj požadovanú náročnosť a odbornosť na korigovaný text.

2. Tvorba – spracovanie, napísanie a zapracovanie vašich pripomienok do nového vytvoreného textu, podľa zadania (všeobecného alebo odborného článku),  je na vzájomnej dohode.  Prácu mi urýchli vami prezentovaná podrobnejšia špecifikácia a inštrukcie, ale aj dodané podklady a informácie k zadanej téme, ktoré si inak musím pred písaním najskôr zabezpečiť a naštudovať, čo čas spracovania článku navýši.

 

PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Pracujem na platné živnostenské oprávnenie. Nie som platca DPH. Samozrejmosťou je pre mňa diskrétne zaobchádzanie s vašimi textami!

Uprednostňujem komunikáciu e-mailom, prípadne osobne. Ak máte záujem o niektorú z vyššie ponúkaných služieb, už pri prvom písomnom kontakte, napíšte na blanka@golejova.sk  nasledovné údaje:

1. Pre aký druh textu požadujete korektúry (diplomová práca, bakalárska, verejný list, oznam, prejav,…).

2. Akej oblasti sa týka obsah vášho dokumentu (literatúra, právo, medicína, stavebníctvo,…).

3.  O aký rozsah textu pôjde (ak si neviete sami vyrátať počet normostrán, napíšte aspoň počet A4 strán vášho dokumentu). Prípadne pošlite spoločne s úvodným mailom i váš text, aby som si vedela už vopred urobiť lepší obraz o obsahu práce.

4. Aký druh korektúry v dokumente požadujete (gramatická/gramatická, celková/formálna – teda gramatická aj štylistická, redakčná, predtlačová,…).

5. Do akého termínu požadujete vykonať korektúry v dokumente a mať ho zaslaný naspäť (do 24 – 48 hod (expres), do 10 dní, do 14 dní,…).

6. Pokiaľ mi píšete z mailovej adresy s neidentifikovateľnými údajmi o vašom mene a priezvisku, požadujem pripísať i tieto údaje. Nezabudnite i na mobilné telefónne číslo, na ktorom ste bežne zastihnuteľní – počas práce na dokumente sa môže vyskytnúť závažná nejasnosť, pre ktorú budem potrebovať konzultáciu s vami a s prácou sa ďalej nepohnem. Taktiež požadujem tieto základné údaje aj preto, že sama sa pred zákazníkmi nezatajujem a nevidím dôvod, aby ani oni sami činili inak. Na anonymné maile, a záujemcov označených len prezývkami, neodpovedám.

Ak to bude v mojich možnostiach, obratom vám odpoviem a zašlem: a) vypracovanú cenovú kalkuláciu na vami požadované práce, ich rozsah a rýchlosť spracovania, b) číslo účtu a požadovanú sumu zálohovej platby (pri väčších objemoch prác).

 

Po akceptácii cenovej ponuky mailom následne zašlite:

1. Celý dokument určený pre korektúru (najlepšie vo WORDE alebo ho prineste osobne v tlačenej forme)

2. Zašlite i informáciu o uhradení zálohy na priložené číslo účtu.

Po doručení textu a obdržaní vieryhodnej informácie o zaplatení zálohy/celej sumy za požadovanú korektúru začnem pracovať na vašom dokumente. Opravy zapracúvam“ a) priamo do zaslaného dokumentu (ak ste ho zaslali mailom vo WORDE), b) formou poznámok a opráv do vytlačeného textu práce (ak ste mi ho dodali osobne a vytlačený na papieri). V druhom prípade však musíte počítať s tým, že opravy, úpravy, prepis,alebo doplnenie textu v dokumente si musíte urobiť v PC sami, čo ešte navýši váš čas a pozdrží od vytlačenia a zviazania práce.

Čo nezahŕňa v sebe služba „Korektúra textu“:

1. napísanie práce pre klienta a ani žiadnej jej časti,

2. tvorbu zoznamu použitej literatúry,

3. obsahovú kontrolu práce – zaslaného dokumentu,

4. vytlačenie a zviazanie práce.

 

Po ukončení prác na korektúre

Budem vás včas informovať telefonicky alebo mailom, že práca je dokončená. Spracovaný materiál zasielam mailom/odovzdám osobne, ale až vtedy, keď bude uhradený doplatok/celá faktúrovaná suma za korektúru a nabehne mi na účet v banke.

STORNO PODMIENKY

V prípade stornovania objednávky účtujem sumu za tú časť zákazky, ktorá už bola do okamihu stornovania vypracovaná, najmenej však 20 % z ceny objednanej zákazky.

Ak Vás moja ponuka zaujala, napíšte na mail blanka@golejova.sk

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.