Služby KOREKTÚRY textov – Cenník pre organizácie a firmy

Záleží vám na dobrom imidži spoločnosti?

Nemáte čas zaoberať sa gramatickou a štylistickou správnosťou oficiálnych dokumentov vlastnej spoločnosti alebo organizácie, ktorú zastupujete?

Nie ste si vždy istí správnou štylizáciou alebo výberom vhodných slov?

Správne, jasne, prehľadne i odborne napísané, alebo publikované, texty pred verejnosťou a obchodnými partnermi sú najlepšou vizitkou pre každú ambicióznu a úspešnú firmu. Preto korektúry nechajte na kompetentných a venujte sa radšej riadeniu a rozmachu spoločnosti.

ČO PONÚKAM

– Prácu s dodaným textom (jazykové a štylistické korektúry, predtlačové korektúry),

– Odborné korektúry dodaného textu,

Redakčnú úpravu textu,

– Jazykovú a štylistickú korektúru do slovenského jazyka „nahrubo“ preloženého cudzojazyčného textu,

– Tvorbu nových textov a oficiálnych dokumentov spoločnosti v slovenskom jazyku, podľa požiadaviek zákazníka.

.

Z vážnych rodinných dôvodov, až do odvolania neprijímam žiadne nové objednávky pre korektúry textov.

.

Ďakujem za pochopenie.
.

Ukážky a referencie na konkrétne články a texty nájdete tu.

————————————————————————-

Čo sa skrýva pod odborným termínom „korektúra“

Korektúra – je ňou oprava alebo úprava zdrojového alebo cieľového textu, ako po faktickej, tak aj gramatickej alebo štylistickej stránke. Korekcia, oprava, úprava, usporiadanie, zlepšenie, náprava; oprava chyb v textu; Zdroj: http://slovnik.dovrecka.sk/synonymicky-slovnik

Aké najčastejšie chyby sa vyskytujú v textoch

V prezentovaných textoch, v tlačenej alebo elektronickej podobe, sa môžeme najčastejšie stretnúť s nasledovnými nedostatkami, ako: chýbajúce diakritické znamienka, nesprávne použitie i/y, gramatické a pravopisné chyby, nevhodný slovosled vo vetách, nesprávne skloňovanie slov, nesprávne použité predložky a zámená, rovnaké a opakujúce sa slová, nedostatočné využívanie vhodných synoným, nespisovné slová, čechizmy, nárečové a slangové pojmy, nesprávne písanie prevzatých cudzích slov, a pod.

AKÉ DRUHY KOREKTÚR VYKONÁVAM

A. Korektúry školských textov

B. Korektúry firemných a úradných dokumentov texty pre letáky, postery, plagáty, billboardy, tlačené reklamy, PR články, reklamné a informačné materiály, materiály pre výročné správy, reprezentačné materiály pre inštitúcie, združenia a firmy, katalógy, tlačové správy, verejné vyhlásenia, prejavy, manuály, príručky, opisy výrobkov, návody pre pracovné postupy, brožúry, katalógy, smernice, dokumenty, zmluvy, populárno-náučné články, skriptá, publikácie, knihy, prezentácie, projekty, blogy, webové stránky, atď.

Pre koho z firemných klientov sú určené korektúry?

  • firmy z rôznych odborov, výrobcovia, distribútori a predajcovia,
  • prekladateľské a reklamné agentúry,
  • firmy zamerané na tvorbu web stránok,
  • redakcie a vydavateľstvá,
  • spisovatelia i jednorazoví zadávatelia,
  • verejná správa, mestá, obce, politické strany a pod.

PONUKA SLUŽIEB V OBLASTI KOREKTÚR

1. Jazyková / gramatická korektúra – vhodná je pre texty, ktoré plánujete zverejniť, zásahy korektora sú menej rozsiahle ako pri celkovej korektúre. Počas nej kontrolujem celkovú gramatickú a pravopisnú správnosť textu, jeho úplnosť. Odstraňujem drobné chyby a preklepy. Opravím: i/y, čiarky, dĺžne, úvodzovky, veľké a malé písmená, písanie čísloviek, skloňovanie i časovanie, vybrané slová, správne predložkové väzby, a pod. Zminimalizujem drobné gramatické nedostatky. Odkontrolujem aj dodržanie medzier medzi slovami.

2. Celková korektúra / formálna (jazyková aj štylistická korektúra) – vhodná je pre všetky texty, ktoré plánujete zverejniť, zásahy korektora do textu sú v tejto fáze väčšie. Okrem jazykovej a gramatickej korektúry sa zameriam i na slovosled, správny význam vety, štylizáciu, zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu. Upravím poradie slov vo vetách, alebo poradie celých viet, ako aj radenie viet v odseku, pre lepšiu zrozumiteľnosť komplexného textu a informácií v ňom. Odsledujem používanie spisovných slov a jednotnú terminológiu, opakovanie rovnakých slov v texte. Nahradím ich adekvátnym synonymom. Zameriam sa aj na dodržanie grafickej úpravy textu.

3. Odborná korektúra – vhodná je pre vysoko odborné texty. Okrem celkovej korektúry skontrolujem použitie vhodnej odbornej terminológie zaužívanej pre daný odbor. Tiež aj jednotnosť použitých výrazov za pomoci dodaného alebo vytvoreného terminologického slovníka, referenčných textov a pod.

4. Redakčná úprava textu – vhodná je pre odborný text určený pre široké publikum, a vydávané s úmyslom jeho existencie počas dlhého časového horizontu alebo pre text určený pre tlač a médiá. Patrí sem: internetový blog, prezentácie, webové stránky, tlačové správy, vyjadrenia, texty pre časopisy, reklamné a marketingové materiály, skriptá, knihy a pod. Okrem jazykovej a štylistickej korektúry sledujem v dodanom texte i jeho celkový zmysel. V prípade potreby viem text vhodne skrátiť alebo rozšíriť o nové údaje alebo informácie. Tu je ale potrebná aj spoluprácu a kontakt s autorom textu.

5. Predtlačová korektúra –  nadväzuje na štylistickú, jazykovú a redakčnú úpravu. Korektúra je vhodná pre všetky texty s tlačenou podobou (noviny, časopisy, knihy). Nasleduje až vo fáze pred odovzdaním do tlače, keď má text výslednú formu zalomenia. Teda keď je už upravený grafikom podľa žiadanej šablóny. Počas nej korigujem jeho typografické chyby. Medzi odstraňované nedostatky patria napr. nevhodné rozdelenia slov na konci riadkov, predložky a spojky na konci riadkov, opravy chýbajúcich písmen, posunutie obrázkov alebo textov, odstránenie preklepov, opravy diakritických znamienok. Ale aj sledovanie úplnosti textov, nutné skracovanie alebo rozšírenie tohto textu, ako aj zapracovanie posledných pripomienok od samotného autora textu, po jeho pripomienkovaní.

CENNÍK

Cenník pre korektúry sa riadi počtom textu v normostranách*, druhom požadovanej korektúry, náročnosťou práce a kvalitou pôvodne dodaného textu, požiadavkou na rýchlosť spracovania, prípadne i požiadavkou na prizvanie ďalšieho korektora (krížová korektúra), a pod. Stály zákazník, alebo ten, čo opakovane využíva moje služby, má nárok na zľavu.

Príplatok k obvyklej cene účtujem po vzájomnej dohode pri požiadavke za expresnú rýchlosť spracovania prineseného textu, jeho väčší objem, alebo vyššia náročnosť a odbornosť. Podobne postupujem i pri požiadavke na prácu počas víkendov a sviatkov.

*Vysvetlenie pojmu NORMOSTRANA (NS): Jedna štandardná normovaná strana v SR predstavuje 1 800 znakov na jednej strane formátu A4 (čiže 30 riadkov s cca 60 údermi, vrátane jednej medzery za každým slovom). Prípadne je to aj strana s menším počtom znakov, ale vhodne doplnená vloženou tabuľkou, grafom, obrázkom a pod.

Každý zákazník si podľa potreby vie, za pomoci textového editoru v hornej lište panelu nástrojov „Nástroje – Počet slov“ zistiť už vopred „Počet znakov vrátane medzier“ v dodanom dokumente. Predbežná výsledná cena za korektúru = Počet týchto znakov : 1 800 x Jednotková cenou 1 NS vybranej korektúry.

CENOTVORBA – cenu všetkých dokumentov (pre korektúry/nové texty) ovplyvňuje okrem počtu NS aj: náročnosť témy, miera prínosu autora pre zadanú prácu, dostupnosť študijnej literatúry, termín dodania, rozsah práce vzhľadom na tému.

.

CENNÍK ĎALŠÍCH SLUŽIEB


A. VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ A FAKTOV PRE KLIENTA

Cieleným vyhľadávaním informácií, poznatkov, faktov alebo článkov, podľa špecifických požiadaviek klienta, ich zosumarizovanie a dodanie objednávateľovi následne poslúži pre spracovanie nových textov a dokumentov, ale aj pre prieskum konkurencie, obchodných partnerov, ich cenovú politiku, ponuku noviniek a produktov na trhu a pod. od 1 €/vyhľadaný text.

B. ADMINISTRATÍVNE PRÁCE

Administratívna činnosť – prepisovanie dodaného textu od 2 € /NS. Minimálna objednávka prác 1 NS.

C. TVORBA VŠEOBECNÝCH A ODBORNÝCH TEXTOV, PR ČLÁNKOV

– Písanie všeobecných, populárno-náučných textov na zadanú tému od 8 € /NS. Cena dohodou za ucelený súbor a pri dlhodobejšej spolupráci.

– Tvorba textov pre tlačové správy, obaly, návody, katalógy manuály, predpisy, smernice, prezentácie, PR článkov(informovanie o akciách, novinkách, nových produktoch a službách, úspechoch vo firme) od 10 €/NS.

Doplnková služba – ilustrovanie textov vhodnými fotografiami vytvorenými presne k textu, alebo všeobecnými ilustračnými zábermi.

Spracovanie akéhokoľvek textu, podľa zadania, mi urýchli vami prezentovaná podrobnejšia špecifikácia a inštrukcie, ale aj dodané podklady a informácie k zadanej téme, ktoré si inak musím pred písaním najskôr zabezpečiť a naštudovať, čo čas spracovania článku navýši.

D. TVORBA ČLÁNKOV PRE PODNIKOVÉ A FIREMNÉ ČASOPISY

Písanie textov, odborných textov, rozhovorov a článkov – cena dohodou. Pri dlhodobej spolupráci zmluvné ceny.

Spracovanie akéhokoľvek textu, podľa zadania, mi urýchli vami prezentovaná podrobnejšia špecifikácia a inštrukcie, ale aj dodané podklady a informácie k zadanej téme, ktoré si inak musím pred písaním najskôr zabezpečiť a naštudovať, čo čas spracovania článku navýši.

E. COPYWRITTER

Copywriting je písanie obchodne úspešných reklamných textov. Textov, ktoré predávajú a motivujú čitateľa k nákupu prezentovaného tovaru – cena dohodou. Minimálna objednávka prác 1 NS.

Spracovanie akéhokoľvek textu, podľa zadania, mi urýchli podrobnejšia špecifikácia a inštrukcie, ale aj dodané podklady a informácie k zadanej téme, ktoré si inak musím pred písaním najskôr zabezpečiť a naštudovať, čo čas spracovania článku navýši.

F. PRAKTICKÁ SPRÁVA WEBSTRÁNKY

Nahadzovanie textov, údajov, fotodokumentácie, úprava textov, článkov, obrázkov, aktualizácia obsahu webstránky, jej údržba – cena dohodou. Viac informácií v záložke Služby pre webstránky.

TERMÍN ODOVZDANIA ZÁKAZKY

1. Texty prinesené na korektúru/prepisovanie, v rozsahu 2 až 5 NS, upravím/prepíšem spravidla do 24 hod po ich doručení. Väčší objem textu obvykle do 5 až 10 pracovných dní, alebo podľa vzájomnej dohody. Prihliadam pritom na celkové množstvo korigovaného textu, kvalitu prineseného pôvodného textu, ako aj požadovanú náročnosť a odbornosť na korigovaný text.

2. Spracovanie, napísanie nového textu podľa zadania je na vzájomnej dohode a v závislosti od objemu prác, max. do 14 dní. Prácu mi urýchli vami prezentovaná podrobnejšia špecifikácia a inštrukcie, ale aj dodané podklady a informácie k zadanej téme, ktoré si inak musím pred písaním najskôr zabezpečiť a naštudovať, čo čas spracovania článku navýši.

PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Samozrejmosťou je pre mňa diskrétne zaobchádzanie s vašimi textami!

Práce vykonávam na základe zaslanej objednávky s vyšpecifikovaním konkrétnych služieb, po predchádzajúcej mailovej korešpondencii, alebo osobnom stretnutí, prípadne aj po zaplatení zálohovej platby.

Pracujem ako SZČO, s platným živnostenským oprávnením. Podľa záujmu i na Dohodu alebo Zmluvu o dielo. Na poskytované služby vystavujem faktúru. Nie som platca DPH.

Ak máte záujem o niektorú z vyššie ponúkaných služieb do mailu blanka@golejova.sk napíšte nasledovné fakty:

– v akom texte chcete vykonať korektúry, požadovaný druh korektúry, rozsah textu ako počet A4, lepšie je zaslať vypočítaný počet normostrán podľa normy, požadovaný termín zaslania upraveného textu,

– prípadne pošlite mailom/prineste text, aby som si vedela urobiť lepší obraz o vašej požiadavke a náročnosti prác,

– pri záujme o napísanie nového textu, opíšte svoje požiadavky, druh textu, jeho rozsah a špecifikácie, prípadne i podklady k nemu.

Ak to bude v mojich možnostiach, obratom vám odpoviem, alebo zatelefonujem a zašlem predbežnú cenovú kalkuláciu, podmienky spolupráce.

Keď cenovú kalkuláciu odsúhlasíte, akceptujte ju vystavením objednávky.

Po obdržaní textu/podkladov na korektúru alebo pre nový text a objednávky na prácu začnem pracovať na jeho korektúre/písaní.

Opravy zapracúvam priamo do zaslaného dokumentu (jeho kópie), alebo formou poznámok, ak dodáte materiál v tlačenej podobe.

STORNO PODMIENKY

V prípade stornovania objednávky účtujem sumu za tú časť zákazky, ktorá už bola do okamihu stornovania vypracovaná, najmenej však 20 % z ceny objednanej zákazky.

Pre kopírovanie, prenos, šírenie, alebo publikovanie akejkoľvek časti textu, nielen priložených fotografií, z mojej webovej stránky sa vzťahujú všetky ustanovenia platného autorského zákona, a je to možné len po písomnom súhlase autora textu.